Close

އެމްޕީއެލް

އެމްޕީއެލްގެ ލޯގާ ބަދަލުކޮށް ރީބްރޭންޑްކޮށްފި

އެމްޕީއެލްގެ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން

މެލޭޝިއާގެ އެންއެމްޔޫސީއާ ގުޅިގެން އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މެރިޓައިމް ތައުލީމާއި ތަމްރީން ދެނީ

އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އެމްޕީއެލްއާއި ރައީސް އޮފީސް

އެމްޕީއެލްގެ ހަރަދުގައި ތިން މުވައްޒަފަކު ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ

ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް 67.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އެމްޕީއެލުން ފާސްކޮށްފި

އެމްޕީއެލްގެ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްޕީއެލްއިން ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ތައާރަފުކޮށް، ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ތިލަފުށީގައި ބަލްކް ޕޯޓެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އެމްޕީއެލް މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ އިތުރަށް 2000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފި

1

އެމްޕީއެލްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި، މަހަކު 5000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ

އެމްޕީއެލްގެ ކިޑްސް ކެއާ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

1
« 1 ...