އެމްޕީއެލް

އެމްޕީއެލް އިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަޔާ ސޭފްޓީ ޑްރިލް ނިންމާލައިފި

ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުމަށް ފަހު މަޝްވަރާތަކަށް އެމްޕީއެލްގެ ވެރިން މެލޭޝިއާގެ ނޯތު ޕޯޓަށް

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލާގައި މުވައްޒަފުން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން އެމްޕީއެލްގެ އިސް ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް

ޓީޖެޓީއަށް ކައިރި ކުރާ ފެރީތަކުން އަނެއްކާވެސް 10 ރުފިޔާ ނަގަން ފަށަނީ

އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10ގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރަކަށް އެމްޕީއެލުން ހާއްސަ ސްކޮލަޝިޕެއް ދެނީ

އެމްޕީއެލް މެދުވެރިކޮށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ އަދީބު ނެގި: ނާޒިމް

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ހުރި ކޮންޓެއިނަރަކުން ކެމިކަލް ލީކުވެއްޖެ

އެމްޕީއެލުން އެ ކުންފުނީގެ ކުލިއަރިން އެޖެންޓުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ހިޔާލު ހޯދައިފި

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ރީޖަނަލް ޕޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

ހިތަދޫ ޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް

އެމްޕީއެލްގެ ގިނަ ވަޒީފާތަކަކަށް މީހުން ހޯދަނީ

އެމްޕީއެލްގެ ވަޒީފާތަކަށް އަންހެނުންނަށް ތަމްރީނުކުރަނީ، މަހަކު 5،000ރ. ގެ އެލަވެންސެއް ލިބޭނެ

« 1 ...