އެމްޕީއެލް

އެމްޕީއެލް އިން ސެންޓާ އެންޓަޕްރައިސަސް އަށް 138.9 މިލިޔަން ރުިފޔާ ދައްކަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

އާސިމް އާއި އިމްރާން މަރުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެމްޕީއެލް އާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް

ހިޔާ ފްލެޓުތައް ވިއްކި ވާހަކަ އެމްޕީއެލުން ދޮގުކޮށްފި

ގައިމައްޗަށް ކާޕެޓް ރޯލު ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

އިމްރާނަށް އެހީވުމަށް ނޮޅިވަރަމްގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަތުކުރި އޮޅާލާފައި!

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަަލައެއް

ކާޕެޓު ރޯލު ދަށުވެ ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ޅިނދުކަށިގަނޑު ވަނީ ބިނދިފައި ހިނގޭނެކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް: އާއިލާ

9

ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ އިހުމާލެއްނެތި ލިބޭ އަނިޔާގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ: އަލީ ހުސެއިން

އެމްޕީއެލްގައި މަޖޫރީއަކަށް އަނިޔާވި ހާދިސާ: އޮޕަރޭޝަނުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ސަސްޕެންޑުކުރަން ނިންމައިފި

1

ގައިމައްޗަށް ކާޕެޓް ރޯލު ވެއްޓުނު މީހާގެ ދެފައި ވަނީ އިރައިގެން ގޮސްފައި: ޕޮލިސް

އެމްޕީއެލްގައި އަނެއްކާވެސް ހިތާމަވެރިހާދިސާއެއް، ކާޕެޓްރޯލެއް ގައިމައްޗަށް ވެއްޓި ޒަހަމްވި މީހަކު ސީރިއަސްހާލުގައި

1

ޓަގު ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި އެމްޕީއެލްއިން 7.4 މިލިޔަން ދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

« 1