ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުނުކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރަން ސަންސެޓް ގާނޫނެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ އުމުރު 3 ޖޫންއަށް ހަމަވިޔަސް، މަގާމުގައި ދެމި ތިބެވޭގޮތަށް ބިލް ހުށަހަޅައި ބަހުސްފަށައިފި

ހަސަންކޮ: ގާނޫނުއަސާސީގައި އަތްނުލައިފިނަމަ އިންތިހާބުގެ ބާރު އެދެވެނީ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް

ތިމާވެއްޓަށް ރަނގަޅު ބަދަލެއް، މެންބަރު ލަތީފު މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބައިސްކަލުގައި!

ހަތަރު އަހަރުގެ ދައުރެއް ކަނޑައަޅައި، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލަނީ

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ތިބީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކުގައި

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ގޮވާލައްވައިފި

1

އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުތަކަށް ސަރުކާރުން ހަރަދެއް ނުކުރާނެ، އެހަރަދު ކުރަނީ އެމްޑީޕީން: ހަސަން ލަތީފް

ހައިލަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރުމަށް ހަސަން ލަތީފު ގޮވާލައްވައިފި

ސަރުކާރު ދިފާއުކުރަން ފަސްޖެހޭ ނަމަ، މަގާމުތަކުގައި ތިބޭކަށް ނުޖެހޭ: ހަސަން ލަތީފް

ކައުންސިލު އިންތިހާބުގެ ކުރިން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރާނަން: ހަސަން ލަތިފު

ސަރުކާރުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅާ ނުވިޔަސް ފާރަވެރިވުމުގެ ދައުރު މަޖިލީހުން އަދާކުރަންޖެހޭ: ހަސަން ލަތީފް

« 1