މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އަސާސީ ބޭސްތަކަށް ފައިދާއަށް ލެވޭނީ 100 ޕަސެންޓް: މިނިސްޓްރީ

އަސާސީ ބޭސް ލިބެން ނުހުންނަ ފާމަސީތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ހަޕް ސެންގް ބިސްކޯދުން ނުރައްކަލެއް ނެތް: އެމްއެފްޑީއޭ

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: އިތުރު ދައުވާތަކެއް ހިމަނައި އަމީން ހިމެނޭހެން 11 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްދޭން އެދި ފޮނުވައިފި

1

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު: 160 ޑޮކްޓަރުންނާއި 200 އަށްވުރެ ގިނަ އާ ނަރުހުން ހޯދަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

ރަށްރަށަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަން ފަށައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅޭ ހަރަދުތަކަށް އެމެރިކާއިން ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދެނީ

ބޮޑު ތަރުހީބަކާއެކު "ނާސިން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ފޯރަމް ނިންމާލައިފި

ނަރުހުން ނަގާ ރިސްކާ އަޅައި ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަމާއި އުޖޫރައެއް ނުލިބޭ: ހެލްތު މިނިސްޓަރު

ޖަޕާނުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް 14.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ

މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ދަށްވެ ސީލިންގު ބޮލަށް ވެއްޓިދާނެތީ ބަލިމީހުން ބެލުން އޮފީހަށް!

1

ތަމްރީނުވާ ނަރުހުންނަށްވުރެ ހިދުމަތަށް ނުކުންނަ ނަރުހުން މަދުވާ ސަބަބު ހޯދަން ދިރާސާކުރަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު

... 8 ...