ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ކޯޓުން ދޫކުރީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް: ދައުލަތް

ގެއްލޭ ނުވަތަ ވަގަށް ނަގާ ޕާސްޕޯޓުތަކުގެ މައުލޫމާތު އިންޓަޕޯލްގައި ހިމަނަނީ

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އައިޑީކާޑުގައި ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ހުށަހަޅާ ޕާސްޕޯޓުތައް ދޫކުރާނީ ސަރުކާރު ހުޅުވުމުން: އިމިގްރޭޝަން

އޮންލައިންކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށްފަހު ނުނަގައި، ބެހެއްޓުމުން ކެންސަލް ކުރާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މީޓިން ވިސާއާއި ކޯޕަރޭޓް ރެޒިޑެންސް ވިސާ ތައާރަފުކުރަނީ، ވޯކްވިސާގެ ބަދަލުގައި ވޯކްޕާމިޓް ތައާރަފުކުރާނީ

ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ވޯކް ވިސާއަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް އިމިގްރޭޝަނުން ހަދައިފި

އައިޑީކާޑު ނެތް ހާލަތުގައި އެފަދަ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށާއި އޮންލައިންކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން އެދެފި

މިއަހަރުވެސް ސާކުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓަކަށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި 6000 އަށްވުރެ ގިނަ ޕާސްޕޯޓު ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވޭ

« 1