ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އަތްނުލެވޭ، ހަގީގަތެއް ނެތް، ބިލާހެއް ނޫންކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެންނަށްވެސް ލިބިއްޖެ: ރައީސް

60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑަށް ފަހު ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުން ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން، އާދަޔާއި ހިލާފު ޖޯޝަކާއި ފޯރިއެއް

ކައުންސިލުތަކުން ކުންފުނި އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

ކައުންސިލުތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް "މައި ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި މޯބައިލް އެޕެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް

ދެމިހުންނާނީ ހުސެއިންގެ ތަސައްވަރު ދިރުވުމަށް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން: ރާޝިދު

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލަ އެޗްޑީސީން ސިވިލް ކޯޓަށާއި އެލްޖީއޭއަށް ހުށަހަޅައިފި

ގާނޫނީ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތީ އެޗްޑީސީއަށް: މެންބަރު ނިޔާޒު

1

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ހަގީގީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ރަށު ބާރުތައް ރަށު ރައްޔިތުންގެ އަތްމައްޗަށް

ކައުންސިލުތަކަށް ބަޖެޓް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ، ނޫނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގަން ދަތި ވެދާނެ: ވައްޑެ

130 ލޯކަލް ކައުންސިލެއް އޮޑިޓު ކުރުމަށް އޮޑިޓް ފާމުތައް ހޯދަނީ

« 1