ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ގާނޫނީ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތީ އެޗްޑީސީއަށް: މެންބަރު ނިޔާޒު

1

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ހަގީގީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ރަށު ބާރުތައް ރަށު ރައްޔިތުންގެ އަތްމައްޗަށް

ކައުންސިލުތަކަށް ބަޖެޓް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ، ނޫނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގަން ދަތި ވެދާނެ: ވައްޑެ

130 ލޯކަލް ކައުންސިލެއް އޮޑިޓު ކުރުމަށް އޮޑިޓް ފާމުތައް ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ރަށްރަށުގެ ބިމާއި މުދަލަށް ބަދަލު ދޭނެ އުސޫލު އެލްޖީއޭއިން އާއްމުކޮށްފި

ބިން ވިއްކުމުގެ ބާރާއި ފަޅުރަށްތަކާ އެކު ކައުންސިލްތަކަށް ތާރީހީ ބާރުތަކެއް! ހިންގުން ހަރުދަނާވާން ޖެހޭ

ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލުކުރަން މި ސަރުކާރުން ބޭނުން ނުވާކަން ވަރަށް ސާފު: މެންބަރު ސަލީމް

ފަޅުރަށްތަކުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް: ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ސާފު: ސަލީމް

ކައުންސިލުތަކުން ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުއްދަތު ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކަށް އެސްޖީން އައައްޔަނު ކުރަން އަންނަ މަހު ފެށޭނެ: ސީއެސްސީ

ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ހުށަހަޅަން އޮތް ތިންމަސްދުވަހުގެ މައްސަލައިގައި ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ފަޅު ރަށްރަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދީ، ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރަނީ

« 1