ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް

ކައުންސިލްތަކާއި ޑަބްލިޔުޑީސީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

އެކައުންޓު ތަކުގައި މިލިއަނުން ފައިސާ ހުރެ، ކަރަންޓް ބިލު ނުދައްކާ ކައުންސިލުތައް އެބަހުރި: އަމީރު

ވެހިކަލް ފީ ކައުންސިލްތަކަށް ހޯދުމަށް 107 ކައުންސިލެއްގެ މައުލޫމާތު ފިނޭންސާ ހިއްސާކޮށްފިން: އަފްޝަން

ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސްގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ބާރުތައް ރައްޔިތުން އަތުން ފިރުކައި ނުގަނެވޭވަރަށް ފުރިހަމަކުރުން: ރައީސް

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓުގެ މިންވަރާއި ފޯމިއުލާތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އަތްނުލެވޭ، ހަގީގަތެއް ނެތް، ބިލާހެއް ނޫންކަމުގެ ޔަގީންކަން އެންމެންނަށްވެސް ލިބިއްޖެ: ރައީސް

60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑަށް ފަހު ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުން ރައީސް ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން، އާދަޔާއި ހިލާފު ޖޯޝަކާއި ފޯރިއެއް

ކައުންސިލުތަކުން ކުންފުނި އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރި ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

ކައުންސިލުތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް "މައި ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި މޯބައިލް އެޕެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް

ދެމިހުންނާނީ ހުސެއިންގެ ތަސައްވަރު ދިރުވުމަށް، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން: ރާޝިދު

« 1