ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ވެރިކަމުގެ އުންމީދުގައި "އިންޑިއާ އައުޓް"އޭ ވިދާޅުވަމުން ޔާމީން އެކުރައްވަނީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް: ރައީސް ނަޝީދު

2021 ރިވައިންޑް: އެމްޑީޕީގެ މާލެ، ވީނުވީއެއް ނޭނގި މޭޔަރުކަން މުއިއްޒަށް!

މާލޭގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލުނީ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން: ރައީސް ނަޝީދު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރަން، ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އަތޮޅު ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެލްޖީއޭ އަށް ނިމާލް، ބަޝީރު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ

ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން ވެސް ނަތީޖާށް ބަދަލެއް ނައި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރުން ޖޫން 12ގައި

ވަން ފޮޓޯ:ކައުންސިލަރުން އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ މެންބަރުން ހުވާކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: އަލަށް އިންތިހާބު ކުރި މާލޭގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގެ ހުވާކުރުން

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ފިއްލަދޫ އާއި މާބައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

« 1 ...