ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީން އުފެއްދި އެއްޗެއް ނޫން: އަލްހާން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވަންގެ ޓީމާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

ރޭގެ ޖަލްސާއަށް ނުކުތް މީހުން މަދުވީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ނުހޯދިގެން: ރައީސް ނަޝީދު

6

ރޭގެ އެމްޑީޕީ ޖަލްސާއަށް މީހުން މަދުން ދިއުމުގައި، ޕާޓީގެ ވެރިންގެ އިހުމާލު އިންތިހާއަށް އެބައޮތް : އާދިލް ސަލީމް

1

770 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުތައް އިލެކްޝަނަށް ހުށައަޅައިފިން: ޕީޕީއެމް

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ޝާހިދު

އެހެން ބަޔަކު ވެރިކަމުގައި ތިއްބަސް އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާނެ: ނަޝީދު

50 މީހުން ހިމެނޭ ރަށްރަށަށް ތަރައްގީ ހޯދައިދިނުމަށް މާލޭގެ ސިޔާސީވެރިން ދައްކަނީ ބޯދާ ވާހަކަތަކެއް: ނިޒާރު

މާލެ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ އެންމެ އިސް މޭސްތިރިޔަކީ "ހޮޅި" މުއިއްޒު: ނަޝީދު

2

އެމްޑީޕީން ނުކުމެ މިތިބީ މުޅިން އާ ކަމެއް ފައްޓާކަށް ނޫން، ފުރިހަމަ އުފާވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން: އަނަސް

ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތައް ވަރުގަދަކޮށް، އިތުބާރު އުފައްދަން އެމްޑީޕީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

« 1