ބިން ހިއްކުން

ފެލިވަރު ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ހިރިލަންދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ހާއްސަ ދިރާސާތަކެއް ހަދައި, މުރަކަތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުމަށް މަހާ ޖައްރާފު ބަނދަރުކޮށްފި

ތިލަފުށި ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ބަޔަކު ހޯދަނީ

އަލިފުށީ ބިން ހިއްކުމާއި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އަދި ހަތަރު މަސް ނަގާނެ: އަސްލަމް

އައްޑޫ ބިން ހިއްކަން ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާ 1000 ގޯއްޗާއި، ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކުރާ 4000 ގޯތީގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަށް ދެއްވައިފި

އެމްޓީސީސީ ޕްރޮޖެކްޓް: އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ 50 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ

މަތިކޮމަންޑޫ ހިއްކުމަށް ވެލިނެގުމުގެ މައްސަލަ: އީޕީއޭއިން ބުނަނީ ވެލިނަގަނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެތެރޭގައިވެސް އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ އަހަރު 27 މަޝްރޫއެއް ނިންމި

« 1