ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް

ވެމްކޯގެ ސްޕަވައިޒަރުކަމުން ވަކިކުރި، އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށް ބަދަލުދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލަ ކޯޓަށް، މައްސަލަ ނިމެންދެން ވަކި ނުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ވަނީ އެދިފައި

1

މުވައްޒަފަކަށް ހަމަލާދީ ބިރު ދެއްކި ވާހަކަ ރަންނާޅި ރިސޯޓުން ދޮގު ކޮށްފި

އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ޕޮލިސީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހިމަނަން ގޮވާލައިފި

މުސާރައަށް ހައްލު ހޯދައި ނުދޭތީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ފިއުލްސަޕްލައިސްގެ ޑެލިވަރީ ނޯޓެއްގައި ސޮއިކޮށް މަކަރުހެދި މައްސަލައިގައި ވަކިކުރި ޝަފީއުއަށް ވަޒީފާދޭން އަންގައިފި

ވައިބަރުގައި ޝުއޫރެއް ފާޅުކޮށްގެން ވަކިކުރި އޭސީސީސީގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަށް ވަޒީފާދޭން ހުކުމްކޮށްފި

އެންމެ ދުވަހަކަށް ސަލާން ބުނި މުވައްޒަފަށް މެޑިކަލް ހުށަހަޅަން އެންގުމުން ޑޮކްޓަރު ދިނީ މާ މޮޅު ސެޓްފިކެޓެއް

މާލީ ހާލަތު ދަށްވެ ޕީއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައެއް އިނާޔަތްތައް ހިފަހައްޓައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް އިއުލާނު ކުރާނެ: ފައްޔާޒު

ގައިޑްލައިނެއް ނެތުމުން، މަސައްކަތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަޑައަޅަން ވަނީ ދަތިވެފައި: އެލްއާރުއޭ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް މިވަގުތު މީހަކު އައްޔަން ނުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

« 1