ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަކިކުރި އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަމުރުކޮށްފި

1

އާރުޓީއެލް ފެރީ މަޝްރޫއާއެކު ތަރައްގީ އާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ: އާޒިމް

ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އޮފީހެއް ނ. އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުނީ

މަނަފަރު ރިސޯޓުން ވަކިކުރި 17 މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދޭން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރާ ގުޅިގެން އެމްއެންޔޫއިން ޑރ. އިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި

އޮފީސް އަހުލާގުން ބޭރުވެ ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުގެ ދައުވަތު ކޮފީ މޭޒުތަކުގައި

1

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރި 46 މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ދިނުމަށް މެމްބަރު ރިޒާގެ ކުންފުންޏަށް އަމުރުކޮށްފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެންޑީއޭގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ ވަކިކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 94،000 ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ދޭން ވޯލްޑް ބޭންކުން 370 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑު ކުރީ ގޯސްކޮށް: ޓްރައިބިއުނަލް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓީޗަރުން އެހެން ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުކުރީ ބަދަލުހިފުމަށް: އެޗްއާރުސީއެމް

އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒު ޑުރަގުން ސަލާމަތްވާމީހުން މުޖުތަމައަށް ނެރުމަށް، އެޕްރެންޓިސްޝިޕުގައި މިހާރު ބައިވެރިވެވޭވެނެ

« 1