ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަންގާފައި ވަނިކޮށް އާ މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީ

ފެނަކައިގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުކަން ޔާސިރަށް ދިނުމަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަނީ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ވަޒީފާތައް ދޭނީ ޕީޕީއެމް މީހުންނަށް ކަމަށް

އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފްގެ މަގާމަށް ހާމިދު އަލުން ގެންނަން ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، އެ ކުންފުނިން ނަގައިފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ޓްރައިބިއުނަލް

2

ކުރިއެރުން ނުދޭތީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ 489 މުވައްޒަފަކު ކޯޓަށް

ޝިއުނާ އާއި އަނޫލާ އާއި އައިޝަތު އަބުދުﷲ އޭސީސީން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ވަޒީފާމަތީން ފޫހިވީތަ؟ ކެނޑެން ނިންމުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަމާ!

ޒޫމް ކޯލެއް މެދުވެރިކޮށް 900 މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމުން، ކުންފުނީގެ އެޗްއޯޑީން އިސްތިއުފާ ދީފި

ހުނަވަރު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ އެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

އޭޖީ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރަކު ޕްރޮކިއުމެންޓަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލަ 21 ދުވަސް ތެރޭ ހައްލުކުރަން އަމުރު ކޮށްފި

ތަފާތު ގާނޫނެއް: ޕޯޗުގަލްގައި މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޭރުން މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

« 1