Close

ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް

ގޭތެރޭގެ ޕްރެޝަރު އޮފީހަށް، އޮފީހުގެ ޕްރެޝަރު ގެއަށް! ޝަހުސު މަސްހުނިވުމުން ހައިޖާނު އުފެދެނީ؟

1

2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެޗްޑީސީއަށް 131 މުވައްޒަފުން ނެގި: އޮޑިޓް

ޖަމްޝީދާއި ޓޫފޯ ހިމެނޭގޮތަށް ފުލުހުންގެ ފަސް އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންކުރި އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމްކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އެސްޖީގެ މަގާމު އަޝްރަފަށް ނުދިން މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާން ސީއެސްސީއަށް އަމުރުކޮށްފި

ވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް، ވިސްނަންވީ ބައެއް ކަންކަން

ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް މުނާޒަށް ރިޓަޔަމަންޓް ފައިސާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަކިކުރި އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަމުރުކޮށްފި

1

އާރުޓީއެލް ފެރީ މަޝްރޫއާއެކު ތަރައްގީ އާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ: އާޒިމް

ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އޮފީހެއް ނ. އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރުނީ

މަނަފަރު ރިސޯޓުން ވަކިކުރި 17 މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދޭން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރާ ގުޅިގެން އެމްއެންޔޫއިން ޑރ. އިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި

« 1