ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑު ކުރީ ގޯސްކޮށް: ޓްރައިބިއުނަލް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޓީޗަރުން އެހެން ސްކޫލުތަކަށް ބަދަލުކުރީ ބަދަލުހިފުމަށް: އެޗްއާރުސީއެމް

އެމްޓީސީސީގެ އަމާޒު ޑުރަގުން ސަލާމަތްވާމީހުން މުޖުތަމައަށް ނެރުމަށް، އެޕްރެންޓިސްޝިޕުގައި މިހާރު ބައިވެރިވެވޭވެނެ

ކުރީގެ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރާއަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

1

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް މީހުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރާކަމަށްބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖަމްޝީދާއި ޓޫފޯ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަންގާފައި ވަނިކޮށް އާ މުވައްޒަފަކު ހޯދަނީ

ފެނަކައިގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުކަން ޔާސިރަށް ދިނުމަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަނީ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ވަޒީފާތައް ދޭނީ ޕީޕީއެމް މީހުންނަށް ކަމަށް

އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފްގެ މަގާމަށް ހާމިދު އަލުން ގެންނަން ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، އެ ކުންފުނިން ނަގައިފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ޓްރައިބިއުނަލް

2
« 1