ވަޒީފާ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އީސީއަށް މީހުން ނަގަނީ

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުކަމުން ވަކިކުރި މުޖުތަބާއަށް އެމަގާމުދޭން އެމްއޭސީއެލްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފި

އެމްޕީއެލްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި، މަހަކު 5000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ވަޒީފާއަށް 130 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހޯދަނީ، މުސާރަ 10،500 ރުފިޔާ

އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އިންޝުއަރެންސް ބެނެފިޓް ތައާރުފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް

ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދައިފި

ރަސްމާދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ

އެމްއޭސީއެލްގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެޗްޑީސީއަށް 131 މުވައްޒަފުން ނެގި: އޮޑިޓް

ކުޑަގިރި ހުޅުވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް، ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކަކާ އެކު އެޗްޑީސީން އޯޕަންޑޭ އަކަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އީސީން އިއުލާނުކޮށްފި

« 1 ...