ވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް، ވިސްނަންވީ ބައެއް ކަންކަން

ވަޒީފާ ނެތުމުގެ ނުތަނަވަސްކަން ދޫކޮށްލައި، ސަރުކާރުން ކޮށައިދޭ މަގުތައް ޒުވާނުން އިހުތިޔާރު ކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

އެމްބަސީތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަނި

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޓޫރިޒަމެއް ތައާރަފުކުރީ ދިވެހިން، ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ނެރެވޭނެ: ރައީސް

އާރުޓީއެލް ފެރީ މަޝްރޫއާއެކު ތަރައްގީ އާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ: އާޒިމް

ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އޭޖީ އޮފީހުން ދިން އިންޒާރު ބާތިލުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

1

އާރްޓީއެލް ފެރީތަކަށް އަންހެން ކައްޕިން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ހާއްސަ ވިސްނުމެއް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މަޖިލީހުގެ ސާޖަންޓް އެޓް އާމްސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމްވޭޖު ދިނުން ފަސްކުރުމުގެ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައިފި

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ސުހެއިލް ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

އެމްއޭސީއެލް މުވައްޒަފުންނަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 25،000 ރުފިޔާ ދެނީ

« 1 ...