ވަޒީފާ

ވެމްކޯގެ ސްޕަވައިޒަރުކަމުން ވަކިކުރި، އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށް ބަދަލުދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލަ ކޯޓަށް، މައްސަލަ ނިމެންދެން ވަކި ނުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ވަނީ އެދިފައި

1

އެޗްޑީސީ ގެ މިއަހަރުގެ "އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ފިއުލްސަޕްލައިސްގެ ޑެލިވަރީ ނޯޓެއްގައި ސޮއިކޮށް މަކަރުހެދި މައްސަލައިގައި ވަކިކުރި ޝަފީއުއަށް ވަޒީފާދޭން އަންގައިފި

ވެކްސިން އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ ނަމަ ޕީސީއާރް ހަދައިގެން ނޫނީ ވަޒީފާއަށް ނުނެރުމަށް އަންގައިފި

ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓަށް 95000 ރުފިޔާ އަނެއްބައި މުވައްޒަފުންނަށް ޖަމާވީ މަދުން!

ވައިބަރުގައި ޝުއޫރެއް ފާޅުކޮށްގެން ވަކިކުރި އޭސީސީސީގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަށް ވަޒީފާދޭން ހުކުމްކޮށްފި

އެންމެ ދުވަހަކަށް ސަލާން ބުނި މުވައްޒަފަށް މެޑިކަލް ހުށަހަޅަން އެންގުމުން ޑޮކްޓަރު ދިނީ މާ މޮޅު ސެޓްފިކެޓެއް

ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖް އިއުލާނު ކުރާނެ: ފައްޔާޒު

ދުނިޔޭގެ "އެންމެ އުފާވެރި ގައުމު" ފިންލެންޑުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ މީހުން ހޯދަނީ

2

ގައިޑްލައިނެއް ނެތުމުން، މަސައްކަތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަޑައަޅަން ވަނީ ދަތިވެފައި: އެލްއާރުއޭ

އެމްޓީސީސީން ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް 70 ވަޒީފާ، 50 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ

1
« 1