Close

އިންޓަނެޓް

އާ ސަބްމެރިން ކޭބަލަކީ ރާއްޖެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހަބަކަށް ހެދުމުގެ ބިންގާ: ރައީސް

1

އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮކުރަން އެޅި ސަބްމެރިން ކޭބަލް ރާއްޖެއަށް އެއްގަންކޮށްފި

ދިރާގުގެ ކޮންމެ ފައިބާ ޕްލޭނެއް މިހާރު އަންލިމިޓެޑް ކޮށްލެވޭނެ

ސަރުކާރުގެ ސަބްމްރިން ކޭބަލް އަންނަމަހު ގުޅައިލެވޭނެ، އިންޓަނެޓުގެ ސްޕީޑް ހަލުވިވެ އިތުރަށް އަގުހެޔޮވާނެ: ރައީސް

ދިރާގުގެ ހުއާވޭ 4ޖީ މޯބައިލް ވައި-ފައި ޑިވައިސްއެއް ގަތުމުން 50 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް "ލިމިޓްލެސް" ކޯލްސް އާއި ޑޭޓާ ލިބޭ ޕެކޭޖުތަކެއް

ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑަށް އެޕްލައިކޮށްގެން ރައުޓަރު ހިލޭ

ސެންސަރެއް ޕޭރެންޓްލޮކެއް ނެތް އިންޓަނެޓްތެރޭގައި ކުޑަކުދީން، މިވާހަކަދައްކައި ހައްލު ހޯދަމާ!

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުން އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ސަޅި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 6 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްލޭނެއް

ފްރާންސުން ސިންގަޕޫރަށް އަޅާ ސަރުކާރުގެ ސަމްބެރިން ކޭބަލުން އިންގިލާބެއް އަންނާނެ: ރައީސް

ދިރާގުން "ސަޅި" ޕްރީޕެއިޑުގެ އާ ޕްލޭންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

« 1 ...