Close
One Photos - 2OnOsFnoMi9SMhXx3lwcwbYpi.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KHgb41V8NXt3Nz2giPLg7mDg7.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - xESOhRqEKTJ0KqrKQTTtPEqGT.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - yO8Vf4RU91xCdmi6R2fbegVhk.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އަދި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު (އެމްޑީ) ހުސައިން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6fsEdOo9Qqx2dHV6QByKAkPHC.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު (އެމްޑީ) ހުސައިން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XKK8Ru4tcLmHMqwcqQvCfYOXU.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Kem1zbMLLNVIlOOL0CpxYmBa0.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 8rEfTdQm4rW9AnkbCBIZ74soT.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 4rRex3YUvnbVZakW5MyfGgpez.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Ld5fl9APbS1wxVlzzBMMq2NP2.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އަދި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު (އެމްޑީ) ހުސައިން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - BrBA5Ykk3FNtlsbuDyyybNafQ.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު (އެމްޑީ) ހުސައިން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދު -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - J9eK9V1DP0heO5v9ID0jqYhKn.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - o48eEFGZH8WIDcnWb2hMW9dTW.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - aaQlvIFcsWrNJTjZl8jUJ18II.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - HXIhrf9mytktoA85biLDGjnFS.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 8bRzPg70i0pVAzv52zlvHvZbs.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Dbr6AHlo5zryHWarc2BgM1aGs.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - sU3mbCg6Br3pFXCgJQYLdHOUv.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - hmPF67PJdsngiyppEHvLufUwQ.JPG
05 އޭޕްރިލް 2021، މާލެ، އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް