Close

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2

ގޯތި ދޭނެ ކަމަށްބުނެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދިން ލިޔުންތައް ހަފުތާއެއް ތެރޭ ހަވާލުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

1

ވިނަރެސް ފުލެޓު ލިބުނު މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭން ގޯތި ދޭން ބޭނުންވާ ބިމާއި ދިޔަނެރު ފަޅު އަދި ތިލަފުށި ހިއްކަން ސީއެމްސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިނަރެސް ފުލެޓު ލިބުނު މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން މާދަމާ

ނުހިއްކާ އޮތް ސަރަހައްދުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ހިކިފަސް ތަނަކުން ގޯތި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ހިޔާ ޓަވަރުތައް ކައިރީގައި އިތުރު ބަސް ސްޓޮޕެއް ހަދައިފި

އާބަންކޯއިން ހިޔާ ފްލެޓު ކައިރީގައި ހެދި ޕާކު ހުޅުވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުން

ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ރައީސަށް އޮތް ތާއީދު ފެނި، މާރިޔާއަށް ސިހުމެއް!

ވަން ފޮޓޯ: ބޮޑު އީދު ނަމާދު

ހުސްކޮށް ހުރި 145 ހިޔާ ފްލެޓް ރިޒާވް ލިސްޓުގެ ތަރުތީބުން ދޭން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެފްޑީސީގެ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ދައްކާލުން

« 1 ...