ހުޅުމާލެ ފޭސް 2

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކުލި ދެއްކުން މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ހިޔާ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހަވާލުކޮށްފި، ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތް ދޭންޖެހޭ

އާންމުންނަށް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ހިޔާ ސަރަހައްދުގެ ފުނަގަސް މަގުން ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ހެވީ ވެހިކަލަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ވަގުތީ ދެވަނަ މިސްކިތް ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވަނީ

"ރޯދަ ސާފު" ޕްރޮގުރާމަކީ ނެތެމުންދާ ސަގާފީ އާދައެއް އާލާކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު ޕްރޮގުރާމެއް: ޝަރީފު

އެޗްޑީސީން ރޯދައަށް ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް

ހިޔާ ފުލްޓްތަކުން އުފެދޭ ގާކުނި ފަދަ ތަކެތި، އެޗްޑީސީން އުކައިދޭނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް

ހިޔާގެ ލިފްޓުތައް ކައިރީ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިންނާއި މާލޭ ފަތާ ޓްރެކުން 755 ކިލޯގެ ކުނި ނަގައިފި

ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ހިންގަން ފަސް ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1 ...