ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުވާނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް 20 ޕަސަންޓަށްވުރެ މަތީ ރަށްރަށުގައި

މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުމެއް، މާލޭގައި ވެސް މަޖުބޫރެއް ނޫން

ނެގެޓިވް ޕީސީއާރާ ނުލައި ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި ތަޖުރިބާތައް ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ: ރައީސް

މިދިޔަ ދެ އަހަރުތެރޭ ރާއްޖެއަށް 71 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް

1

ކޮވިޑުގެ ޖެނެޓިކް ސީކުއެންސް ޓެސްޓުތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރެވިއްޖެ، ހާލަތަށް ބަލައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ: ރައީސް

ދެ އަހަރަށްފަހު ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

އިތުރު 1،916 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 161،537 އަށް

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 204 މީހުން، މާލެއިން 14 މީހުން

އިތުރު 234 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 159،621 އަށް

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 172 މީހުން، މާލެއިން 34 މީހުން

އިތުރު 307 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 159،387 އަށް

5 ...