ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 59 މީހުން، 47 ދިވެހީން ހިމެނޭ

އިތުރު 196 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8950 އަށް

ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ރަށަކުން އެހެން ރަށަކަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ބޮންޑޭ

އިތުރު 93 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8847 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 53 މީހުން، 42 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ޕޮޒިޓިވްވީ ފާޅު ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ކޮންޓެކްޓެއް

ޕޮޒިޓިވް ވި ދިވެހި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ: 3 މަހުގެ ކަރަންޓީން، 13 ފަހަރު ސާމްޕަލް، ދަސްވީ ކެތްތެރިވާން!

ގެސްޓްހައުސް އޮޕަރޭޓްކުރާ ރަށަކުން އެހެން ރަށަކަށް ދާނަމަ ކަރަންޓީންވާން ޖެހޭނެ: އެޗްޕީއޭ

އިތުރު 81 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8754 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 31 މީހުން، 25 ދިވެހިން ހިމެނޭ

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 9 އިން ފެށިގެން މަތީގެ ކިޔެވުން އަންނަ މަހުގެ ހަތަރެއްގައި ފަށަނީ

އިތުރު 76 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 8673 އަށް

« 1 ...