ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލަނީ، މާދަމާ ހުޅުވާލާނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންނަށް

1

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ: ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 69 އަށް

އިތުރު 35 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 13،540 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 51 މީހުން

ޖޫން މަހުގެ ފަހުން އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މެންބަރު ސަލީމު އެދިވަޑައިގެންފި

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް، ސަރުކާރު ސިޔާސަތުތައް އެކަނި ވިއްކޭ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލާނަމަ ދެކޮޅު ހަދާނަން: ނިޔާޒު

އެންމެ ލަސްވެގެން ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނަން: އިންޑިއާ

އޮޅުވެލި ރިސޯޓުން އިތުރު 32 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ 58 އަށް

އިތުރު 31 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 13،505 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 87 މީހުން، ގިނައީ ރިސޯޓުތަކުން

ގާޒީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރެއް އަދި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ދަރިވަރުންތަކެއް ޕޮޒިޓިވް ވި ނަމަވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް، ކިޔެވުން ކުރިއަށް ދާނެ: ބިލަބޮންގް

« 1 ...