މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ

އޭޖީ ރިފްއަތާއި، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނުގެ ތެރެއިން އިތުރުފުޅުހެއްދެވި ބޭފުޅަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ހުށަހަޅައިފި

ޕޮލިސް އެކެޑެމީ އަކީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހުޅުވުނު މުހިންމު މުއައްސަސާއެއް: އިމްރާން

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

"އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައިފައެއް ނެތް، ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާނެ: އިދިކޮޅު

ފުލުހުން ތަހުގީގު، ގަޑުބަޑު ކުރާކަމަށް އޭޖީ ވިދާޅުވުމުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

61 ރަށެއްގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމު ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޭޕްރީލް މަހު ފެށޭނެ: އިމްރާން

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމް އިންޓެލިޖެންސް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ރައީސަށް އަންގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމަ ނިންމާނީ ކާމިޔާބުކޮށްގެން: އިމްރާން

ކައުންސިލުތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް "މައި ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި މޯބައިލް އެޕެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ފުލުސް މީހާގެ ސައިކަލު ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުނދަގޫ ކުރިޔަސް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށްކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނަން: ސީޕީ

« 1 ...