ހައިކޯޓު

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި އަލީ ސަމީރު ޑީޕީޖީގެ މަގާމަށް

ކުރީގެ ފިރިމީހާ މަރައިލި މައްސަލަ: "އެއްދުވަހަކުން ވަޅި ޖަހާނެ ކަމަށް ނަޒާހާ ވަނީ ބުނެފައި"

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ބަންދުގައި ހުއްޓާ ދޫކޮށްލި މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒު ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަންކޮށްފި

ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަލުން ބަލަން އެންގި، ޑްރަގް ޓްރެފިކިންއާ ގުޅޭ އަފްޒާމްގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މީހާ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ މާދަމާ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ

ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށްބުނެ ދައުލަތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި އަސާސެއްނެތް: އައްމަޓީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަން އެންގި އައްމަޓީގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދަން ހައިކޯޓުގައި އެޖެންޑާކޮށްފި

ނާދިރާއަށް ދޭން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް އަމުރުކުރި 1.8 މިލިޔަން، ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ދޫނުކުރެވޭނެ

ޖަމްޝީދާއި ޓޫފޯ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ކުރި އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލެއް ނުކުރި

ހައި ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ސުވާލު އުފައްދައިފި

« 1 ...