ހައިކޯޓު

އަލްހާންގެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުތައް ހިފެހެއްޓީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ބީއެމްއެލުން އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ޔާސިރާއަށް 3.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތަސް ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ނުކުރެވޭނެ: ހައިކޯޓް

ޑީއާރުޕީ އުވާލަން ނިންމި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަ ނުކުރި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެތޯ ބަލަނީ

ތ. ކާއްޑޫ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކުރަން އަމުރު ނެރެނުދިނުމުން މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

ފުލުހުންގެ ފަސް އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އަންނަ ހަފުތާގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަނީ

ޑުރަގް މައްސަލައިގައި ދޫކޮށްލި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުނުކުރަން ކުރި އަމުރާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ގައިސް އުޅުނު ގެ ފާސްކުރަން ކުރި އަމުރު ބާތިލެއް ނުކުރި

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

« 1 ...