ހައިކޯޓު

މަރުގެ އަދަބު ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަންފީޒުކޮށްދޭން ޝިހާމްގެ ގާތިލު އެދިއްޖެ

ވައްކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ހުކުމް ކުރުމުން، ކޯޓުން ފިލައިފި

އަހުސަންގެ މަރު: ޝަހުމް އަށް މަރުގެ ހުކުމް، ޝިމާޒަށް 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

އައިއެސްގެ ރާއްޖޭގެ ލީޑަރު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ނިއުޕޯޓު ހިންގި ބިން ދައުލަތަށް ހަވާލުކުރަން ސިވިލްކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

ޝުހާދު މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބަޔާން ދިނީ ކޮއްކޮއާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި ބަދަލުހިފުމަކަށް ކަމަށް ބުނެފި

1

އައިއެސްގެ ރާއްޖޭގެ ލީޑަރު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އަމީން ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ބިރުދައްކާނަމަ ނުރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް އުފެދިދާނެ: ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާ

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން އަމުރު ނުދިން މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނުދާނަން: ޕީޖީ

އަހުސަންގެ މަރު: ވާރިސުން ބޭނުން ވަނީ މަރުގެ އަދަބު

ޖިއާންގެ މަރުގެ ބަދަލުދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ ގުޅިގެން، އަމީންގެ މައްސަލަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މާދަމާ ފަށަނީ

« 1 ...