ހައިކޯޓު

ފެނަކައަށް 17.8 މިލިއަން ދޭން ޝަރޫއަށް އެންގީ ރަނގަޅަށް، އެއަށް ޑިރެކްޓަރުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ޝައިހް ފަޒްލޫން ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު މާދަމާ ފަށަނީ

ޖަލުގައި ހުރި ފިރިމީހާއަށް، ޖަންގިޔަލުގައި ފޮރުވައިގެން ޑުރަގް އެތެރެކުރި މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

އަހުސަންގެ މަރު: ޝަހުމަށް ކުރި މަރުގެ ހުކުމްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

އެރިޔަދޫ ރިސޯޓު ވިއްކާލަން އެސްބީއައި އިން ކުރި އިއުލާނަށް އަމަލު ނުކުރަން އަމުރުކުރީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފިނޭ ޕަވާހައުސް މައްސަލަ: ފެނަކައިން 2.5 މިލިޔަން ނަގައިދޭން އެދުނު މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޕީއެސް މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

މިނިސްޓަރު މަހުލޫހުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ މާދަމާ އަލުން ފަށަނީ

1

މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކަމަށް ބުނެ ނުބެލި ޑްރަގް ޓްރެފިކިން މައްސަލަ ބަލަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: ޝަބިމް ދޫކޮށްލަށް ކްރިމިނަލްކޯޓުން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލު ކޮށްފި

ޕެސްޓުގެ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ ސްޓޭޓްމެންޓު ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ހައިކޯޓުން އަންގައިފި

ޝީޝާގެ ވެރިންނަށް އޮޅުވާލައިގެން 18 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގި މީހަކު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް

« 1 ...