ސިއްހަތު

އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރުމަށް އިންސާނުން ގަޔަށް ޖަހަން ހުއްދަ ދީފި

އަނގަޔަށް އެއްޗެހި ލައިގެން އުޅެނިކޮށް ކޮށިއަރައި، ނޭވާ ހޮޅިއާއި ފުއްޕާމޭ އަދި ކާހޮޅީގައި ތާށިވުން އިތުރުވެއްޖެ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރަން، މަޖިލީހުގެ ރުހުުން ހޯދަން އިސްލާހު ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ ބާވަތްތަކުގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށް، ކިޔަވަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލާ ބިލަށް ބަހުސް ފަށައިފި

ކޮވިޑު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮސްޕިޓާ އިންޑިއާގައި ހުޅުވައިފި

ލަންކާގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މާސްކު ނާޅައި އުޅުނު 1200 މީހުން ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ރޯގާ އާއި ހުމަށް ގޭތެރެއިން ހޯދިދާނެ ބައެއް ފަރުވާތައް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިންޑިއާއިން 19،906 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރިސްކު ކެޓެގަރީގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން މަސައްކަތް ނުކޮށްފާނެ: ސައިންސްވެރިން

ލަންކާގައި މާސްކު ނާޅައި އުޅޭ މީހުން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނު ކުރަނީ

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކުޑަކުދީންނަށް އެންމެ މަދުން ކޮވިޑު ޖެހުނު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ: ޑރ. ފައިސަލް

ވަން ފޮޓޯ: ނިއު ނޯމަލްގައި ހުޅުމާލޭ އަތިރިމަތި، އާއިލީ ލޯތްބާއި އުފާވެރިކަން

3 ...