ހައްޖު ދަތުރު

ފައިސާނަގައި ހައްޖަށް ނުގެންދިޔަ މައްސަލަ: ފަތުހު ގުރޫޕުގެ ވެރިޔާއަށް ކުރި ދައުވާ އަލުންބަލަން އަމުރުކުރީ ރަނގަޅަށް

1

ތިންމަސް ތެރޭގައި 6.7 މިލިޔަން ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އަލްފަތުހު ޖަމާއަދުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ހައްޖަށް ނުގެންދިޔަ ތިން މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ހައި ކޯޓުންވެސް ތާއީދު

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ދޭނީ ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހަކަށް

ކޮވިޑް ވެކްސިން ނުޖަހައި މި އަހަރު ހައްޖު ނުވެވޭނެ ކަމަށް ސައުދީން އަންގައިފި

1

އުމްރާ ދަތުރުތަކަށް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސައުދީ ހުޅުވާލަނީ

ހައްޖު ކުންފުނިތަކުން ދެއްކި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އަނބުރާ ދޭން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ހައްޖު 2020

އެއްވެސް ހައްޖާޖީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވެއް ނުވޭ: ސައުދީ

ހުއްދަ ނެތި ހަރަމްފުޅަށް ވަންނަން އުޅުނު 244 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަސާދަ ކުރުމާއި، ޓެރަރިޒަމާއި، ބިރުވެރި އިންޒާރުތައް ދިނުން ދީނުގައި ވަނީ މަނާކޮށްފައި: ހައްޖު ހުތުބާ

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކޮށްފި

« 1