Close

ހައްޖު ދަތުރު

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރި ހައްޖު ކޯޓާއަށް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއަށް ލިބުނު 1000 ހައްޖު ކޯޓާ 2500 އަށް އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުން ސައުދީގެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ހައްޖަށް ގެންދަން ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ 1،000 ކޯޓާ، އިތުރު ޖާގަ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ފައިމަގުގައި ހައްޖަށް ދިއުމަށް ކެރެލާއިން ދަތުރުފެށި ޒުވާނާ ޕާކިސްތާނަށް

ހައްޖާއި އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބިލެއް އެކުލަވާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ޕެނެޑޯލާއި ކޮފީ ވިއްކާފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

މަހްރަމަކާ ނުލައި އަންހެނުންނަށް ހައްޖާއި އުމްރާ ވެވޭނެ ގޮތް ސައޫދީން ހަދައިފި

ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ދިވެހި ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް ރާއްޖެ އައުން

« 1