Close

ހއ. އުތީމު

އުތީމު ގަނޑުވަރާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރަނީ

އަމާޒަކީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި 8،000 އެނދު ތަރައްގީކުރުން: ރައީސް

1

ފޮޓޯ: ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލު

ފޮޓޯ: އުތީމު ރައްޔިތުން ދެއްވި ޖާފަތުން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ތަފާތު ފޮޓޯތަކެއް

ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން މިސާލު ނަގަންޖެހޭ ޝަޚުސިއްޔަތަކީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގާ ހުރި ތާރީހީ އާސާރުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ ކުރާންޖެހޭ ކަމެއް: ރައީސް

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އަމިއްލަވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ފުރަތަމަ އެނގެންޖެހެނީ އަމިއްލަ ތާރީހު: ރައީސް

ރާއްޖެއަށް ލާބަހުރި ކަންކަމުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު އިސްކުރެއްވި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ގައުމިއްޔަތުގެ ބައެއް: ރައީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނަކީ އުތީމުން އުފަންކުރި އެންމެ އަގުހުރި ޖައުހަރް، އެއީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ދާއިމީ ކޮމާންޑާ އިން ޗީފް: ރައީސް

1

ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ހާއްސަ އިހުތިފާލުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި

ރައީސް ސޯލިހު ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަންނަ ހަފުތާގައި ރައީސް އުތުރުގެ ހަތަރު ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

1
« 1