Close

ގޫގުލް

ލިޔާ މެސެޖު ނުވަތަ ބަސްތައް މިޔުޒިކާއެކު ލަވަޔަކަށް

ގޫގްލް ޖީމެއިލަށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަން، ކްލަޔަންޓް އެންކްރިޕްޝަން ތައާރަފުކޮށްފި

ގޫގުލް މެޕްސްގެ ސްޓްރީޓް ވިއު ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ހުއްޓާލަނީ

ޓިކްޓޮކާ ވާދަކުރުމަށް ގޫގްލް އިން އެޕެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގައި ވާދަވެރިންނަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ކަންކަން މަޖުބޫރުކުރާތީ 162 މިލިއަން ޑޮލަރުން ގޫގްލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ގޫގުލްގެ ކްލައުޑް ވިޔަފާރިތަކަށް ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަންނަ އަހަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

5 ޖީބީ އަދި 8 ޖީބީގެ ސްޕީޑް ލިބޭ އިންޓަނެޓް ގޫގުލް އިން އަންނަ އަހަރު ދޫކުރަނީ

އެތައް ޕާސްވޯޑެއް ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ބޮލުރިހުމެއް، އެކަންވެސް ނިމުމަކަށް އައުމާއި ކައިރިޔަށް

ސަމާލުވޭ! އެެއް މިލިއަން ފޭސްބުކު އަކައުންޓްގެ ޕާސްވޯޑް ވަގަށް ނަގައިފި

ގޫގުލް އިން އެންމެފަހުގެ ޕިކްސެލް ފޯނުތަކާއި އެކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ސްމާޓް ގަޑި ދައްކާލައިފި

ގޫގުލް ޗާޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލުގެ ހާލަތު "ވައިބް ޗެކް"އިން ކުރިޔާލައި ބަލައިލެވޭނެ

ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޓަށް ދިވެހި ބަސް އިތުރުކޮށްފި

« 1