ގިރާވަރު

ގިރާވަރު ފަޅުން ގޯތި ދިނުމާއި ފްލެޓްގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އިއުލާން ކުރުން އަންނަ ހަފުތާގައި

ގަވައިދު ބަދަލުކުރީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ދިނުން ސިޓީ ކައުންސިލުން ލަސްކުރަން އުޅޭތީ: މާރިޔާ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީއަށް ދެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

1

ނުހިއްކާ އޮތް ސަރަހައްދުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ހިކިފަސް ތަނަކުން ގޯތި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ތިލަމާލެ ބުރިޖު އަންނަ އަހަރު ބޭނުންކުރެވޭނެ، ގިރާވަރާ ވެސް ގުޅުވާލާނަން: ރައީސް

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ދޭނީ ހަމައެކަނި ލިޔުމެއް ނޫން، ގޯތި ދައްކާނަން، ފުލެޓުވެސް ދޭނަން: އަސްލަމް

ގިރާވަރު ފަޅު މި އަހަރު މެދުތެރޭ ހިއްކާ ނިމޭނެ: ރައީސް

ގިރާވަރު ފަޅު ތަރައްގީކުރާނެ އިންވެސްޓަރުން ހޯދަނީ, އެންމެ ދަށް އަގަކީ 77 މިލިއަން ރުފިޔާ

ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް މި ޕްރޮގްރާމުން މާލޭން ގޯއްޗެއް ނުލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު

މާލެ ސަހަރައްދުން ގޯއްޗަށް އެދުމަށް، މިމަހު 26 ގައި ހުޅުވައިލާނަން: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

ގުޅިފަޅުން ބާޑި ނުދެނީ ކީއްވެތޯ، މަޖިލިސް ރައީސް ސުވާލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް އޮފީހުގެ ސިޓީއެއް މުއިއްޒަށް: ގޯތި ވިއްކާވާހަކައެއް ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅެއް ނުވޭ!

« 1