ގދ. ވާދޫ

ގަމާއި ވާދޫ ރަށުގެ ތާރީޚު ލިޔެލުމަށް، އަމާޒު ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޝަރަފުވެރި ތައްޓަށް

ވަން ފޮޓޯ: ސެމީގައި ވާދޫއާއި ކުޑަހުވަދޫގެ ކުރިމަތިލުން

ފޯރިގަދަ ސެމީގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ގަމާއި ވާދޫ ފައިނަލަށް

އިޔާދު: ކުރީން އިންނަން ޖެހުނީ ބެންޗުގައި، ކެތްތެރިވެ ދެއްކި އަހުލާގުން މިއަދު ފުޓްސަލްގެ އެންމެ އުހުގައި

މިއީ ތާރީހީ އާ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ފަހަރު، މިރޭ ފެށޭ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ކުރިމަތިލުން މާބޮޑަށްވެސް ފޯރިގަދަވާނެ

ޅ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ކުރެންދޫ، ގދ. އަތޮޅުގެ ތަށި ވާދޫން އުފުލާލައިފި

ވާދުއާއި ދުވާފަރު އަތޮޅު ފައިނަލަށް، ކިނބިދުއާއި އޮމަދޫ އަދި ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ސެމީއަށް

ބީއެމްއެލުން ވާދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފި

ގދ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ވާދުއަށް، އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފިޔޯރީއަށް

ކ. ގާފަރު، އދ. މާމިގިލި އަދި ގދ. ވާދޫން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ދިއްގަރުން ބަދަލު ހިފައިފި، ގަމާއި ވާދޫ އަދި މާމިގިއްޔަށްވެސް މުހިއްމު މޮޅެއް

ކޮނޑޭ ބަދަލު ހިފައިފި، ތިމަރަފުއްޓާއި ދުވާފަރު އަދި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

« 1