ގދ. ވާދޫ

މިއީ ތާރީހީ އާ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ފަހަރު، މިރޭ ފެށޭ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ކުރިމަތިލުން މާބޮޑަށްވެސް ފޯރިގަދަވާނެ

ޅ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ކުރެންދޫ، ގދ. އަތޮޅުގެ ތަށި ވާދޫން އުފުލާލައިފި

ވާދުއާއި ދުވާފަރު އަތޮޅު ފައިނަލަށް، ކިނބިދުއާއި އޮމަދޫ އަދި ވޭމަންޑޫ ތ. އަތޮޅު ސެމީއަށް

ބީއެމްއެލުން ވާދޫގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވައިފި

ގދ. އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ވާދުއަށް، އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ފިޔޯރީއަށް

ކ. ގާފަރު، އދ. މާމިގިލި އަދި ގދ. ވާދޫން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ދިއްގަރުން ބަދަލު ހިފައިފި، ގަމާއި ވާދޫ އަދި މާމިގިއްޔަށްވެސް މުހިއްމު މޮޅެއް

ކޮނޑޭ ބަދަލު ހިފައިފި، ތިމަރަފުއްޓާއި ދުވާފަރު އަދި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

އޮމަދޫ އަތޮޅު ފައިނަލަށް، މޮޅަކާއެކު ކަނޑުހުޅުދޫ އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި

ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ވާދޫން ގދ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މުލަށް ފައިނަލަށް، ގަމާއި އިސްދުއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ދެވަނަ މޮޅާއެކު ވާދޫ ކުރިއަށް، ކޮނޑޭ ފެށީ ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކުން

« 1