Close

ފުއާދު ތައުފީގު

ސައްހަ ނޫން ކޮންމެ ފޯމަކަށް 10،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާނާކުރާ އިސްލާހު މުރާޖައާކުރަން ޕާޓީތަކުން އެދިއްޖެ

ވޯޓު ލިބޭ އަދަދަށް ބަލައިގެން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

މިމަހު 14އަށް 3000 މެމްބަރުން ހަމަނުވާނަމަ އެމްއާރުއެމް، ޑީއާރުޕީ، އެމްއެލްއެސްޑީ އަދި އެމްޓީޑީ އުވާލާނެ

ޑަބްލިއުޑީސީގެ ބައި އިލެކްޝަންތައް އަހަރަކު ދެފަހަރު، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ބާއްވަން ހުށަހަޅައިފި

އީސީގެ ދަފުތަރާ އެއްގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލަން އެދިއްޖެ

ބައި އިލެކްޝަންތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން: މިހާރު ކުރިއަށްދާގޮތުން އޯގަސްޓްމަހު އީސީގެ ބަޖެޓު ހުސްވާނެ: ފުއާދު

އޭއޭއީއޭގެ އެގްޒެކްޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށް ރާއްޖެ

ޕީޕީއެމްގެ 5،000 މެމްބަރުން ވަގަށް އެހެން ޕާޓީތަކަށް ގެންދިޔަކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީއަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން ބާޖަމާލުއްދީން ހުސްކުރަން އީސީއަށް އަންގައިފި

އަދުރޭ، ފުއާދަށް: ހެކި ނެތްކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާތައް ނުބެލުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް، މިއީ އީސީން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް

އީސީއަށް ހުއްޓުވޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް އެކަނި: ފުއާދު

« 1