ފުއާދު ތައުފީގު

ޕީޕީއެމްގެ 5،000 މެމްބަރުން ވަގަށް އެހެން ޕާޓީތަކަށް ގެންދިޔަކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީއަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން ބާޖަމާލުއްދީން ހުސްކުރަން އީސީއަށް އަންގައިފި

އަދުރޭ، ފުއާދަށް: ހެކި ނެތްކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާތައް ނުބެލުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް، މިއީ އީސީން ހިންގާ ޖަރީމާއެއް

އީސީއަށް ހުއްޓުވޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް އެކަނި: ފުއާދު

ބަލިވި ފަރާތްތަކުން ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅުކޮށް ދެންފަހަރަކަށް މަސައްކަތްކުރުން ބުއްދިވެރި: ފުއާދު

ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން: ކޮމަންޑޫ ދެވަނަ ފޮއްޓާއި ފޯކައިދޫ އެއްވަނަ ފޮށި ބަންދު ކޮށްފި

އީސީގެ އޮފިޝަލުންނާ އެމްޑީޕީ އިސްފަރާތްތަކެއް ބައްދަލުކުރި ކަމަށްބުނެ ފޯކައިދޫގައި ހަމަނުޖެހުން

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން: އިންތިހާބުގެ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއްވެ ނިމިއްޖެ: ފުއާދު

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގެ ބާރެއް ނޯވޭ: އީސީ

ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި މަރުވެފައިވާ ހަ މީހެއްގެ ނަން އޮތްކަމުގެ ޝަކުވާ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރޭ: ފުއާދު

« 1