One Photos - QEicSEI3zc4rQQNbiaS1kOM1K.JPG
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - jCKDXSkNmWMTvzE2WxNipVZJT.JPG
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - VyquSNAzV8JQco3dc8rLVdyj6.JPG
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 4Ne81PdUWozwC1SzWQ20o0pn6.JPG
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Jf8UtyBy4AiR7igtcatXuuxog.JPG
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - KuQCpRpsgml9lzcZunTZ8U2lR.JPG
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - 78J7K1yGWF0vdr9QvWEadhzx4.JPG
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން
One Photos - Mp8WZT3alPwmDkPdV1utk7em8.JPG
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2023: މާލެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު --- ވަން ފޮޓޯ: ޔޫސުފް ސޮފްވާން