ކާބޯތަކެތި

މި ޒުވާން ދެމަފިރިންގެ ހިތާއިހިތުގެ ލޯބިން އުފަންކުރި "ނޮޑީސް ކޮފީ" އައްޑޫގެ މަޝްހޫރު ރަހަޔަކަށް!

ރޯދަ 23 - ބާޒާރު އަގުތައް: ކަރާގެ އަގު ބޮޑު، އީދު ނިމެންދެން ކަނޑުމަހުގެ އަގެއްވެސް ދަށެއް ނުވާނެ!

ބަތްޕެން: ދިވެހީންގެ ދެގޮތެއްނުވާ ރޯދަމަހުގެ އެކުވެރިޔާ

ގޯމޭ ފައިންޑައިން: ފައިންޑައިނިން އަށް އެއްވަނަ، ރޯދަ ވީއްލަންވެސް މިވަރެއް ނެތް

ވޭސްޓަޖެން ސްޕައިސަސް އެންޑް ސޯސަސް ބީވީ ބުރޭންޑުގެ ހާބްސް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ބައިވެރިޔާ ނުރުހުނީ؟ ނުވަތަ ރުޅިމޫނު ހެދީ؟ ހައްލަކީ ސޮރީއަކާއި އެކު ޗޮކްލެޓެއް!

ދިއްގަރު އާރިފާ: ރިހާކުރު ހޭނުމުގައި ބައިގަރުނު، ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި އަދިވެސް އެ މަަސައްކަތުގައި!

1

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަ 03 ބާޒަރު އަގުތައް

ރޯދަ 02 ބާޒާރު އަގުތައް: ކުރުނބާގެ އަގު ބޮޑު، ލުނބޯގެ އަގު އަދިވެސް 100 އިން މަތީގައި

ރޯދަޔަށް 3 ދުވަސް: ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު 100 އިން މައްޗަށް، ދިވެހި މިރުސް 500 އިިން މައްޗަށް!

ފުވައްމުލަކު ކަދުރު ރުކެއްގައި ކަދުރުއަޅައި ބަރުވެފައި، އޮށެއް ނެތް، ކަދުރު ރަހައާއި ފޮނިމިން ރަނގަޅު

އަލުތްވަކަށް ނުވި އެންމެ ބޮޑު "އަލުވީގެ" ބަރުދަނުގައި 7.8 ކިލޯ

2 ...