މަސްވެރީންގެ ދުވަސް

ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި މަސްވެރީން މަސައްކަތް ނުކުރިނަމަ ރާއްޖެ ބަނޑަށްޖެހި، ކުރީން ނުދެކޭފަދަ ތަދުމަޑުކަމެއް ކުރިމަތިވީސް

ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރީންގެ އަޑުއެއްސެވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު މުޒާހަރާ އޮޑިއަށް: މިފްކޯއަށް ބޮޑުކަންނެލި ނުކިރުމުގެ ޝަކުވާ

ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ މާދަމާ ގާފަރުގައި ފަށަނީ

ކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު ކަނޑުމަތީ އިހުތިޖާޖަކަށް

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މަސްކިރި ތިން އަހަރު، އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓާ ދިމާއަށް

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާނީ ގާފަރުގައި

މަސްވެރިންނަށް ބޮޑުއަގުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ މައްސަލައިގައި މިފްކޯ، އެސްޓީއޯ އަދި އެފްއެސްއެމް ކޮމެޓީއަށް

ވިލުފުށީގައި ރަށުފެންވަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ޒަހާ ހުރެގެން މަހުގެ އަގު މައްޗަކަށް ނުޖެއްސޭނެ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދާނަން: ދޮންބިލެތް

މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާނެ: ގާސިމް

ރައީސް ގުޅުއްވައި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފި، އުފާވެއްޖެ އުއްމީދުވެސް އާވެއްޖެ: ޒުވާން މަސްވެރިޔާ

1

މިފްކޯގެ ރީ ސްޓްރަކްޗާ ޕްލޭންތައް ނިމޭއިރު ސްޓޯރޭޖް ކެޕޭސިޓީ 10،500 ޓަނަށް އިތުރު ކުރެވޭނެ: ފައުޒީ

« 1