ފޭސްބުކް

ވައިބާ އިން ފޭސްބުކް އާއި ދެމެދު އޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ފޭސްބުކުން ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކޮށްފި

ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ފޭސްބުކް ވާޝަން، ''ފޭސްބުކް ފްލެކްސް'' އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

ފޭސްބުކް އިން ގޫގުލް ފޮޓޯސް އަށް ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ ފޮނުވޭ ހިދުމަތް ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ދޫކޮށްފި

ފޭސްބުކްގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މުވައްޒަފުން ދާއިމީކޮށް ގެއިން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ

ފޭސްބުކް އިން އެއްފަހަރާ 50 މީހުންނާ ވީޑިއޯކޯލް ކުރެވޭ "މެސެންޖާ ރޫމްސް" ތައާރަފް ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : މީޑިއާތަކަށް އެހީވުމަށް ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮަލަރުގެ އެހީ

ކޮވިޑަށް ފަރުވާހޯދުމުގެ ދިރާސާގައި ބިލް ގޭޓްސްއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޒުކަބާގް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ފޭސްބުކުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 1000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް

މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ އިލްތިމާސް: ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރައްވާ

1

"ޖުހާ" ޕޭޖު ބްލޮކް ކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔެއިން ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގުރަމްގެ ހިދުމަތް ކެނޑިއްޖެ

« 1