ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ޑައުން ވެއްޖެ

ތާލިބާނަށް ހިތްވަރުދޭ ޕޯސްޓުތައް މަނާކުރަމުން ގެންދާނެކަމުގައި ފޭސްބުކް އިން ބުނެފި

ޓްރަމްޕުގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ދެ އަހަރަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމުގައި ''ލައިކް'' ފޮރުވުމުގެ އިހުތިޔާރު ދީފި

"މޯލްޑިވްސް ވިތު ފަލަސްތީން" ގްރޫޕް ފޭސްބުކުން ނެރެލައިފި

އިރުދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ހަލުވި ކުރުމަށް ފޭސްބުކުން ކޭބަލް އަޅަނީ

މިޔަންމާގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރުމަށް ފޭސްބުކް ބްލޮކް ކޮށްފި

ޓްރަމްޕްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް ސަސްޕެންޑްކޮށް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ބޭންކޮށްފި

ސަރުކާރު ބަދަލު ވަންދެން ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ބްލޮކް ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ފޭސްބުކް އަދި ޓުވިޓާއިން ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓްގައި ތަޅު އަޅުވައިފި

ފޭސްބުކް އެވަޓާ ފީޗާއާ އެކު، މުޅި ނިއުސް ފީޑު އަމިއްލަ ސިފަ ދައްކުވައިދޭ ކާޓޫނު ކެރެކްޓާއިން ފުރިފައި

މީސްމީޑިއާގައި މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުން: ދިވެހީންގެ ކަށީގައި ހިފައިފި، އެކަމަކު އެއީ ކޫލްކަމެއް ނޫން!

2
« 1