ފޭސްބުކް

ފޭސްބުކްގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މުވައްޒަފުން ދާއިމީކޮށް ގެއިން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ

ފޭސްބުކް އިން އެއްފަހަރާ 50 މީހުންނާ ވީޑިއޯކޯލް ކުރެވޭ "މެސެންޖާ ރޫމްސް" ތައާރަފް ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : މީޑިއާތަކަށް އެހީވުމަށް ފޭސްބުކުން 100 މިލިއަން ޑޮަލަރުގެ އެހީ

ކޮވިޑަށް ފަރުވާހޯދުމުގެ ދިރާސާގައި ބިލް ގޭޓްސްއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ޒުކަބާގް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ފޭސްބުކުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް 1000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް

މިނިސްޓަރު މަލީހުގެ އިލްތިމާސް: ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކުރައްވާ

1

"ޖުހާ" ޕޭޖު ބްލޮކް ކޮށްފި

މުޅި ދުނިޔެއިން ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގުރަމްގެ ހިދުމަތް ކެނޑިއްޖެ

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން މާގިނައިން ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރުމުން މީހުން ފޫހިވޭ: ދިރާސާ

ފޭސްބުކް، ވަޓްސްއެޕް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި މެސެންޖާ ހުއްޓުމަކަށް!

ފޭސްބުކް ރީޑިޒައިންކޮށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ވަޓްސްއަޕް ބޭނުންކުރުމުގައި އަދިވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ

« 1