ތައުލީމީ ދާއިރާ

ރިޕޯޓު ފޮތްދީ ދަރިވަރުން ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

ޗުއްޓީގައި ކުދިންނަށް އަމިއްލައަށް ކަންކަންކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ: ފަޒްނާ

އުރީދޫ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ފޮތްލިސްޓު ގެއަށް!

"ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމް"، ދަރީން ކިޔެވުމާ ދުރަށް ނުދިއުމަށް އެހީއެއް

ތިން ދަރީންނަށްޓަކައި އެކަނިވެރިބަފައެއްގެ ގުރުބާނީ، އެކުދީން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް އެބައްޕަޔަށް އެހީވެދެއްވާ!

4

އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުގައި ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކުން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ: ނައިބު ރައީސް

އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޫލަކީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި ކުދިން އުފެއްދޭ ސްކޫލް: ރައީސް

އަމާޒަކީ އީޖާދީ ވިސްނުންތަކެއް އުފަން ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބިނާކުރުން: ރައީސް

އެވިޑު ކޮލެޖުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ހިލޭ އައިޓީ ކޯސްތަކެއް

ހަތަރު ސްކޫލެއް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް އެލައިޑުން ދީފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ސްކޮލާޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

3 ...