ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އެޗްޑީސީ އުވާލަންޖެހޭ: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭ ބިމުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ކުރިމަގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ: ސުހެއިލް

ކާނިވާ ސަރަހައްދުން އިތުރު 600 ވެހިކަލް ޕާކިން ސްލޮޓް ދޫކުރަނީ

ބްރިޖް ޕްލެޓްފޯމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައްސަލައިގައި މުއިއްޒަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ހައިކޯޓްގެ ހުކުމާ ގުޅިގެން މުއިއްޒު އެދުނީ އަލުން ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާތައް ފެށުމަށް

މުއިއްޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މާދާމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި

އާބިޓްރޭޝަނަށް ބަޔާނެއް ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދައުވާއަށް މުއިއްޒު އިންކާރުކުރައްވައިފި

ދަރުބާރުގޭގެ އިރަށް އޮތް ބިމުގައި ސްޓްރީޓް ފުޑް ކޮންސެޕްޓަށް ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރަން 10 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު ޑރ. މުއިއްޒުގެ ޝަރީއަތް ނިންމާލައިފި

ނޫމަޑި މައްސަލައިގައި މޭޔަރު މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ މާދަމާ ފަށަނީ

މާލޭގައި ޕާކިން އިމާރާތް ހެދުމަށް 40 ހާހާއި 20 ހާސް އަކަފޫޓުގެ ބިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ: މުއިއްޒު

« 1