ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

އަލިފާން ނިއްވުމަށް އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމީ ލަހުން: މުއިއްޒު

ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލް ކަމުގެ ޝިކާރަ އަކަށް ޅަދަރިން ނުހައްދަވާ: ޑރ. މުއިއްޒު

މުއިއްޒު، ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް: މިއީ އެކަތިގަނޑަކަށް ވާންވީ ވަގުތު

ނަން ބަދަލުކުރިޔަސް ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ރައްޔިތުންގެ ހިތަކުން ނުފޮހެވޭނެ: ޑރ. މުއިއްޒު

1

ދުވާ ޓްރެކް ހަދަން އާސަންދައިން ހަރަދެއް ކުރި ކަމެއް ނޭނގެ: މުއިއްޒު

އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ރަށްވެހިކަން ދިނުމަކީ އިޔާދަ ނުކުރެވޭ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް: ޑރ. މުއިއްޒު

1

ޕާކުތައް ދަނީ ވީރާނާވަމުން: މުއިއްޒު

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަމާއެއްކޮށް ތަނަށް ބަދަލު ނުގެނައީ ކީއްވެ؟: ޑރ. މުއިއްޒު

މުއިއްޒުގެ ރައްދު ޝިފާއާއި މާރިޔާއަށް: ރިންގް ރޯޑު ހަދާފައި ވަނީ އުސްކޮށެއް ނޫން

ވަން ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އެއްވުން

ނުހައްގުން ފްލެޓު ދިން ކަމުގެ މައްސަލައެއް ހޯދަމަށް ފްރޭމް ކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެ: މުއިއްޒު

ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ހެދީ އަތްފޯރާފަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަންދޭން: ޑރ. މުއިއްޒު

« 1