ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ޑެންގޫ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތައިލުން މުހިންމު: ޑރ މުއިއްޒު

ޕީޕީއެމުން ކަމެއް ކުރާނަމޭ ބުނެފިނަމަ އެކަން ކުރާނެކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ: މުއިއްޒު

1

ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ "މިއީ މަގޭ ރާއްޖެ" ޖަލްސާ

ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވި ނަމަ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މިހާރު ހުންނާނީ ނިމިފައި: ޑރ. މުއިއްޒު

އެންޓި ކެމްޕެއިން ކުުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން: ޑރ. މުއިއްޒު

މުއިއްޒަށްކުރާ ދައުވާއަކީ އަބުރުކަތިލުމަށް ކުރާ ދައުއާއެއް: އަދުޜޭ

ނޫމަޑި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މުއިއްޒަށް އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއެކު ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް!

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒު މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

1

ޑރ. މުއިއްޒުގެ ހިދުމަތް އެމްޑީޕީންވެސް ބަލައިގަނޭ: ޑރ. ޖަމީލު

އެމްޑީޕީއަށްވެސް ފައިދާ ކުރާނީ އަޅުގަނޑު ހޮވައިގެން: މުއިއްޒު

މާލެ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ އެންމެ އިސް މޭސްތިރިޔަކީ "ހޮޅި" މުއިއްޒު: ނަޝީދު

2

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނޫމަޑިއަށް 55 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ސަރުކާރުން ދީފައިވޭ: އުޝާމް

« 1