Close

ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

އަމީނީ މަގު ހަނިކޮށް ހަދާތީ މުއިއްޒު އަނެއްކާވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

1

އުކާލާ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްކާތެރި ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކުރަނީ

ކަރަންޓު ކަނޑާލީ ބިލްތައް ނުދައްކައިގެނެއް ނޫން، އިވުނު ޔޯލަ ވާހަކަތަކަށް ބިނާކޮށް: މުއިއްޒު

1

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން 20 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބިލު ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓު ކަނޑަން ފަށައިފި

"ޗާލު މިސްކިތް" ފަންޑަށް މިހާތަނަށް 300،000 ރުފިޔާ، މުއިއްޒު ވިދާޅުވަނީ ޖުމުލަ ނުވަ މިލިއަން ބޭނުންވާ ކަމަށް

ވެމްކޯއިން ކުރަނީ ޖެއްސުން، މަގުތަކުން ކުނި ނުނަގާ ބަހައްޓާ ނަމަ ކޯޓަށް ދާނަން: މޭޔަރު މުއިއްޒު

ދޮގު ބަޔާން ދިންކަމަށް ބުނެ މުއިއްޒަށް ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަަލަ ބާތިލުކޮށްފި

މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކޮށް ނުދީގެން މުއިއްޒުގެ ކަންބޮޑުވުން!

ބުޅާ ފެސިލިޓީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ޖެނުއަރީގައި ފަށައި އޭޕްރީލްއަށް ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

އަމީނީ މަގުގެ ޕޭވްމަންޓް ފުޅާކޮށް ހަދާތީ މުއިއްޒު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މިނީ ބަސްތަކަށް އަމީނީ މަގުން ޕާކިން ޒޯނެއް

މިސްކިތަކުން ވައްކަން ކުރަން އުުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

« 1 ...