ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުތައް

މަޑިވަރު އެއާޕޯޓު ހިންގުން އައިލެންޑް އެވިއޭޝަނަށް، ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ފަށަނީ

1

މާފަރު އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ: ރައީސް ސޯލިހު

މަޑިވަރު އެއާޕޯޓް ހުޅުވަން އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ވަގުތު ދީފައި: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ރަންވޭގައި އޭބީސީ ފަށަލަ އަޅަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

އަލިފުށީގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން ނިންމި ސަބަބަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި

ކާށިދޫގައި އެއާޕޯޓު ހަދަން ބޭނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ވަރަށް އަވަހަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާނަން: ޖާބިރު

އެއްވެސް އިންވެސްޓަރަކަށް އެއާ ޓްރެފިކްގެ ކޮންޓްރޯލެއް ނުދޭނެ: ފައްޔާޒު

އިންޑިއާ އިން އިންވެސްޓް ކުރިޔަސް، ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ހިންގާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު

ބޭރުގެ 100 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކަށް ރާއްޖޭގައި އެއާޕޯޓު ހިންގޭ ގޮތް ހަދައިފި

1

މީމު އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

« 1