މަރު

މަހަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

36 އަހަރު ކުރީން ގޮވައި 25000 މީހުން މަރުވި ފަރުބަދައަކުން އަނެއްކާވެސް ދުން އަރައި އަޅި ބުރަން ފަށައިފި

މަރުވެ ކުނިވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއް މާލެއިން ފެނުން: ނުފެނިގެން ހޯދާތާ ހަތަރު ދުވަސް! އަނެއްކާވެސް މަސްތުގެ ޝިކާރައެއް؟

ފީނަން އުޅެނިކޮށް ހާލު ދެރަވި ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

ދަނގެތީ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ސާލިމް، ފާހަނާ ތެރެޔަށް ވެއްޓި އަތް ބިނދިއްޖެ

1

ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ތުއްތު ކުއްޖާ މަރުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

ވިއްސުމުގެ ތެރޭގައި ކުއްޖާ މަރުވީ ކޮނޑު ތާށިވުމުގެ ސަބަބުން: އޭއީއެޗް

ވަން ފޮޓޯ: ކޮޕީ ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާ

ކޮޕީ ރަޝީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

3

ކޮވިޑުގައި އައްޑޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 247 އަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހަގު ކޮވިޑު މަރު: އުމުރުން ދެމަހުގެ ޔައިލް ވަކިވެދިޔައީ އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދިގޮތަށް

« 1 ...