މަރު

ބިއްލޫރި ޝީޓުތައް ދަށުވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

މާބުލް ޝީޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ތާށިވި ދެވަނަ މީހާވެސް މަރުވެއްޖެ

ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މަރާލި ޝާހިދާ 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ޖައިލަމްގެ މަރު: ކުށް ސާބިތުނުވި ތިން މީހެއްގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

އުދައްޔު ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް ބުރަކަށްޓަށް ހެރި ވަޅި ހަރުލާފައި ހުރި: ހެކިވެރިޔާ

މާފަންނު ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ

އުދައްޔުއަށް ހަމަލާ ދިނުމަށްފަހު ދައުވާ ލިބޭ މީހުން އުފާފާޅުކޮށް އެމީހުންނަކީ ކިންގުން ކަމަށް ބުނި: ދައުލަތް

ހުޅުމާލޭގައި މާބްލް ޝީޓްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ތުއްތު ކުއްޖަކު ނިޔާވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް

އާގިލްގެ މަރު: ޗިޓު ފޮނުވައިގެން ސިއްރު ހެކިން ހާޒިރުކޮށްދޭން ދައުލަތުން އެދިއްޖެ

އާގިލުގެ މަރު: ފައިސާ ނުދޭތީ ހަމްދޫނާއި މިޖުވާދުގެ ވަކީލު މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެެއްޖެ

މި ސަރުކާރުންވެސް ދަމަހައްޓަނީ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު: އިމްރާން

3 ...