ކޮވިޑް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް

ނުވަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ކުޑަރިކިލު މޮނީޓަރިންއަށް

ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ނޮޅިވަރަންފަރުން ބޭނުންވަނީ އެރަށް މޮނިޓަރިން އަށް ލުމަށް! އެޗްޕީއޭ އިން ބުނަނީ އެފަދަ ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށް

1

ކޮޅުފުއްޓާއި ފީވައް އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިން އަށް، ފީވަކުން ޕޮޒިޓިވް ވީ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރާ އެކު ދިޔަ ބައެއް

ރަށަށް ދިއުމަށް ގިނަ މީހުންތަކެއް ޓެސްޓް ހަދަނީ، އިސްކަން ދޭނީ އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީހުނަށް: އެޗްޕީއޭ

ވަން ފޮޓޯ: ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ޓީމުތައް އަނެއްކާވެސް މަގުމައްޗަށް

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށައިފި، އަމާޒަކީ ދުވާލަކަށް 300 ސާމްޕަލް ނެގުން

އުކުޅަހުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ދޭން ދެކޮޅު ހަދަނީ

4

ފީއަލީގައި ރޯގާއެއް ފެތުރެމުން ދިއުމުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އޭދަފުއްޓަށް ކޮވިޑް ފެތުރުނީ ކިހިނެއް؟

އައިޑީކާޑު ނަންބަރު ހަނދުމަފުޅު ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހަދަން ސާމްޕަލެއް ނުދެއްވި

3

ކޮވިޑް މިހާރު ފެތުރެމުން މިދާ ވަރަށް ބަލާއިރު ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ ކެޕޭސިޓީއެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު ނަސީމު

« 1