ކޯސްޓްގާޑް

އެކްސްކްލޫސިވް: ޖިނާހު ގަދަ ކަނޑު ތެރޭގައި، އަންހެނުން ވަކިވީ އަތްމައްޗަށް، ދަރިފުޅު ފެނުނު، އަތަކު ނުޖެހުނު

12

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

1

މޫސުން ގޯސްވެ، ވިލިމާލެ ފެރީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

ކަނޑު އުޅަނދުތައް ޓްރެކްކުރެވޭ ހާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ބޭނުންކުރުމަށް އިންޑިއާއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

އަޑިއަށްދިޔަ ސަފާރީގެ ބައިތައް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ބޮލިފުށި ކައިރިން ދިޔަވި ސަފާރީ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ، 6 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ފާނަމަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް 5 މީހުންނާ އެކު އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ، އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

25 މީހުންނާއެކު މަސްދޯންޏެއް ކަނޑުތެރެއަށް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ

1

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ބޭރުގެ ބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ހިފެހެއްޓީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓުތަކެއް: ޕޮލިސް

ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

2 ...