ކޯސްޓްގާޑް

ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑު ކަނޑުގެ 15 މީޓަރު އަޑިން ނަގައިފި

ސަލާމަތްވި މީހުންގެ އިންޓަވިއު: ކަނޑުގައި ތިބި 35 ގަޑިއިރު 3 މީހުން ބުއީ ކުޑަ ފެންފުޅިއެއް، ކައްޕި ގެއްލުނީ ކުއްލިއަކަށް

"ފެނުނު ދެ ބިދޭސީންނާ އެކު ކައްޕިވެސް ރެޔާއި ހަމަޔަށް ކަނޑުތެރޭ އޮތް، އޭނާ ދިޔައީ ރޭ އިރު އޮއްސުނު ފަހުން"

14

އަލަމާ ދޯނިން ގެއްލުނު ބިދޭސީ ދެ ފަޅުވެރީން ކަނޑުތެރޭގައި ތިއްބައި ސީ އެމްބިއުލާންސަށް ނަގައިފި

"އަލަމާ 5" ދޯނީގެ ފަޅުވެރިން ހޯދަން 2,720 މޭލު ބަލައިފި، އަދިވެސް ނުފެނޭ

ގެއްލުނު "އަލަމާ 5" ދޯނީގެ ތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ސާމާނު އޮޔާދަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

އެކްސްކްލޫސިވް: އަޑިޔަށް ދިޔަ ދޯނީގެ ކެޕްޓަންގެ ފަހު ބަސް، "ދޯނި އަޑިޔަށް ދަނީ، ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ހަބަރުކޮށްދީ!"

2

ތިން މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ، ދިޔަވަމުންދާ ވާހަކަ ރޭ ރިޕޯޓު ކުރި

ގުުޅިފަޅު ކައިރިއަށް ބޯވަ ނަގަން ފޭބި ޒުވާނާ އަދިވެސް ނުފެނޭ!

ގުުޅިފަޅު ކައިރިއަށް ބޯވަ ނަގަން ފޭބި ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ބެލުމަށް އެމެރިކާ ކޯސްޓްގާޑު ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޒިޔާރަތެއް

މާފުށީ ބޭރުން އުޅަނދެއްގެ ބައެއް އޮޔާދާތީ ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް އެދިއްޖެ

2 ...