ކޯސްޓްގާޑް

ބޮއްކުރައެއްގައި ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް އިއްޔެ ގެއްލުނު ދެ މީހުން ރޭ ފަތިހު ފަޅުރަށަކުން ފެނިއްޖެ

1

ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ކުދި އުޅަނދުތަކުގައި ރޭގަނޑު ދަތުރު ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކާށިދޫ ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ފަތާފައި ކާށިދޫއަށް އަރައިފި

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތަށް ބޯވަ ނަގަން އެރި އުޅުނު މީހަކު އޮޔާގޮސް ވާދޫ ކަނޑުތެރޭގައި އޮއްވައި ސަލާމަތްކޮށްފި

މާފުށި ކައިރީގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ސަލާމަތީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަން ކުޑަ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރު ނުކުރުމަށް ކޯސްޓުގާޑުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

އެކްސްކްލޫސިވް: ޖިނާހު ގަދަ ކަނޑު ތެރޭގައި، އަންހެނުން ވަކިވީ އަތްމައްޗަށް، ދަރިފުޅު ފެނުނު، އަތަކު ނުޖެހުނު

12

ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

1

މޫސުން ގޯސްވެ، ވިލިމާލެ ފެރީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

ކަނޑު އުޅަނދުތައް ޓްރެކްކުރެވޭ ހާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ބޭނުންކުރުމަށް އިންޑިއާއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

2 ...