ވިޔަފާރި

އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި މަހުފަހޮޅު ނުވަތަ އަންނަ މަހު ކުރީކޮޅު އެތެރޭގެ އިގުތިސޯދު ހުޅުވައިލެވޭނެ ކަމަށް: ފައްޔާޒް

އިތުރު 15 ދާއިރާއަކުން ލޯނު ލުއިކޮށްދޭން ނިންމައިފި

1

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ހަރަދު ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރަން ނިންމައިފި

މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ވިލިމާލެ ފެރީ އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންކުރާ ދެ ޓާމިނަލް ޑިސްއިންފެކްޓް ކޮށްފި

ކޮވިޑުގެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އޮތީ ސަރުކާރާ އެކުގައި މަސަައްކަތް ކުރުމަށް

އޮންލައިންކޮށް ރާއްޖެ ބަލައިލެވޭނެ ވީއާރު ޕްލެޓުފޯމެއް ޓީޓީއެމުން ގާއިމުކުރަނީ

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު، މިއަހަރު މިމުއްދަތުގައި ބައެއްކަހަލަ ކާބޯތަކެތި އެތުރުކުރިމިންވަރު އިތުރު: ކަސްޓަމްސް

ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ބީއެމްއެލުން 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރަންޖެހޭ: މިންނު

އެމްޓީސީސީން ގއ. ވިލިނގިލީ ބަނދަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ކޮވިޑް 19 : ލަންކާގައި ފަސްތަރީގެ ހޮޓާތަކުގައި ކަރަންޓީނު ވުމަށް ދުވާލަކަށް 7500 ރުޕީސް ދައްކަން ޖެހޭ

ސަޓާގެ ނޮމިނޭޝަންތަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ މުއްދަތު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި

... 34 ...