ވިޔަފާރި

އޭޕްރިލް އަދި މޭމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލު ފޮނުވާނީ 40 ޕަސެންޓް އުނިކޮށްފައި: ސްޓެލްކޯ

ލޮކްޑައުން އަކަށް ދާ ހާލަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޑްރިލްއެއް މިއަދު އެސްޓީއޯއިން ކުރިއަށް ގެންދާނެ: އަމްރު

ލަންކާއިން އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ

އެހީތެރިކަން ބޭނުން ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ގައުމީ އެއާލައިން އޮތީ ތައްޔާރަށް: ރިޒްވީ

ކޮވިޑް 19 : ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބުރޯޑްބޭންޑުގެ ހުރިހާ އެޑް އޮންތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ގޭގައި ތިބެގެން ވެސް މިހާރު އިންޓަނެޓު ބޭންކިން އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ: ބީއެމްއެލް

މުދާ އޯޑަރު ކުރެވޭނެ ޕޯޓަލެއް ތައާރަފުކޮށް، ފަހި ޕްލާޒާއިން ވެސް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެޔަށް ފޮނުވައިދެނީ

1

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލް އަދި މާލޭގެ މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު

ބީއެމްއެލުން ހިއްސާއަކަށް 26 ރުފިޔާ ބަހަނީ

ކޮވިޑް 19 : އެމްޓީސީސީއަށް ފޮނުވާ އެކި ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ނަގާފައިވާ ޔަންމާ އަދި ސުޒުކީ އިންޖީނަށް ފައިސާ ދެއްކުން ތިން މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި

އިގުތިސޯދު އާ ދާއިރާތަކަށް ފުޅާކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނަން: ފައްޔާޒް

... 36 ...