ވިޔަފާރި ފީޗާރޑް

ސްޓެލްކޯގެ ދުރު ވިސްނުން: ޑިމާންޑަށް 70 މެގަވޮޓް އިތުރުކޮށް 2030ގެ ފަހަށް 150 މެގަވޮޓްގެ ބިޔަ ޕްލާންޓެއް

ޕެޕޭ ޕިއްޒާ ޕްރޮމޯޝަން: 50 މިނެޓް ތެރޭ ޑެލިވަރީ ނުކުރެވިއްޖިއްޔާ 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް!

މެޑިފްލެކްސް ޑެންޓަލް: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑެންޓަލް ލެބޯޓަރީއާއެކު ދަތުގެ އެންމެފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރުވާ އެންމެއަވަހަށް

1

ގޯމޭ ފައިންޑައިން: ފައިންޑައިނިން އަށް އެއްވަނަ، ރޯދަ ވީއްލަންވެސް މިވަރެއް ނެތް

ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނީގެ މާލިމީ އާޒިމްގެ ކާމިޔާބު 2 އަހަރު

ފިނިބުރު: ބޮޑު ދެ މާރުކޭޓުގެ މަންޒަރު ތަފާތު، ރޯދަ "ފީލް"އެއް ނެތް!

ލޮނުމެދާއި ކެރެޓުގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް (ވީޑިއޯ)

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި

2

އުރީދޫއަށް 15 އަހަރު: އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކާއެކު ޑިޖިޓަލް ރާއްޖޭގެ ހުވަފެނުގައި ހަގީގީ ކުލަ ޖައްސައިދީފި

ޙިޖާޒުގެ ޤާފިލާ 53

3

ގައުމީ އެއާލައިން އަށް 20 އަހަރު، އުންމީދާއެކު އަދިވެސް އުސްމިންތަކަށް

އާމްދަނީ 7 ބިލިޔަނާ ގާތަށް ދަށްވާނެ، ޖީޑީޕީ ހުންނާނީ 0.5 އާއި މައިނަސް 5.6 އިންސައްތައާ ދެމެދުގައި: ރައީސް

1
« 1