ކުއްލި ޚަބަރު

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ އާޒިމް އެމްޓީސީސީއަށް، އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީ ޝާހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް

1

ކޯޓު ހުކުމަކުން މާމަގެ ހަވާލުގައި ހުރި ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ބައްޕަ ފުރައިފި، ކުއްޖާއަށް ސްކޫލަކަށް ނުދެވޭ!

6

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ލަސްވުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރޭވުމަށް އަންގަނީ

ކޯޓުތަކުން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ނިންމާނެ މުއްދަތެއް ގާނޫނުން ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އޭޖީއަށް އަންގައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ގުޅޭ ހައިރިސްކް އާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑެއް ދެ ދުވަސްތެރޭ ހަދަން މިނިސްޓަރަށް އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ޑައިވިނަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ހޯނޑެއްދޫން މީހަކު ގެއްލިއްޖެ

1

ކުއްޖާގެ ކާފަ މުދިމު ކަމުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

އިތުރު މީހަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އަނެއްކާވެސް ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފި

« 1 ...