ކުއްލި ޚަބަރު

ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ސީރިއާގައި ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

އައިންތުގެ ކާރަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައިގައި އެކަކަށް ދައުވާކޮށްފި

ދެއްވަދޫ މޮނީޓަރިންނަށް ލުމަށް ލަސްވި ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލަނީ، މާދަމާ ހުޅުވާލާނީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރީންނަށް

1

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓާ: ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 69 އަށް

އިތުރު 35 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 13،540 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 51 މީހުން

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މާފުށި ކައިރީގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

އެންމެ ލަސްވެގެން ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނަން: އިންޑިއާ

އިތުރު 31 މީހުން ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލީން ފަސޭހަވީ ޖުމުލަ އަދަދު 13،505 އަށް

« 1 ...