ކުއްލި ޚަބަރު

ފަހުދިހަޔަކާ ދިމާވާތީ، ރޯދައިގެ ކުރިން މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލިސްގައި ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އެމްއެންޕީއަށް ގެއްލިއްޖެ

1

އައްޑޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުލުހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

1

ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ، ހިޔާ ޓަވަރުތަކަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ފަޅު ރަށަކަށް ދަތުރު ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނަން، ރައްޔިތުންނަށް ގައްދާރެއް ނުވާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު

ރާއްޖެއަކީ ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނެތް ތަނަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު

ގައުމުތަކާ ރައްޓެހިކަން ބާއްވާނަން، އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ރަތްރޮނގު ފިސާރި ފަލަކޮށް ދަމާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު

ބިންވެރިކަމާއި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ރަންޒަމާނެއް ދިވެހީން ދެކޭނީ މި ޒައާމަތުގައި: ރައީސް މުއިއްޒު

ދަރަނި 119 ބިލިއަނަށް އަރައިފި، އިގްތިސޯދަށް އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވޭ: ރައީސް މުއިއްޒު

ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން މިހިނދުން މިހިނދަށް މި ނިމުނީ: ރައީސް މުއިއްޒު

މިއަދަކީ ދިވެހީންގެ ރާއްޖެއަށް ދިއުމަށް ދިވެހީން ރިޔާ ކޮށާލި ދުވަސް: ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު

« 1 ...