އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން

ދުވާ ޓްރެކް ކުރިން އޮތް ހާލަތުގައި ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ހުރެގެން ކުޅުންތެރިންނެއް ނުއުފެއްދޭނެ: ރައީސް

"ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ކާމިޔާބީތަކާ ފައިހަމަވާ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް ތަރައްގީކުރެވިފައެއް ނެތް"

1500 މީޓަރު ދުވުމުގެ އަންހެން ގައުމީ ރެކޯޑު ޖައިޝާ އާކޮށްފި

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ކަމަށް މުންތަގިމް ހަމަޖައްސައިފި

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ތޮލާލް އިންތިހާބުވެއްޖެ

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް މިހާރުގެ ރައީސް ތޮލާލް އާއި ޔަޒޫ ކުރިމަތިލައިފި

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދުވުންތެރިންނަށް އެހީވުމަށް 500،000 ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީގައި ސާއިދާއި ހިމްނާ ދެ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

އެންމެ ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ތިނަދޫގެ ސްކޫލުތަކަށް، އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔަކަށް ތިނަދޫގެ ރާފިލް