އަހުމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށީ ދާއިރާ)

ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިގެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޖިލިސް މެންބަރުން ވަކިކުރެވޭގޮތް ހަދަން ޖެހޭ: ސަލީމް

މީހުންނަށް ފާޑުކިޔައި ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަމިއްލައަށް މޮޅުގޮތް ނިންމާބައެއް: ސަލީމް

1

ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބު ދެއްވުން: ރައީސް ޔާމީންގެ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ނެގުމަށް ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެންނަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފްރޭމްވޯކު ރިވިއުކުރަންޖެހޭ: ސަލީމް

ސަލީމް، މަޖިލިސް ރައީސަށް: ޖޭއެސްސީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަން ޖެހޭނީ ޖުޑީޝަރީއަށް

ހޯރަފުށި މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިންޑިއާގައި ތިބި ދިވެހި ސިފައިންގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ އިސްތިގުލާލަށް އުނިކަން އަންނާނެތޯ؟: މެންބަރު ސަލީމް

1

އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަން ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

އިހަވަންދިއްޕޮޅުން އާގު ބޯޓަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަަށް މެންބަރު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

އެއާޕޯޓުން ހޯރަފުއްޓަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ބައި މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ: ރިޒްވީ

އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަން ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު މިފަހަރުވެސް ކޮމިޓީން ފާހެއް ނުކޮށްދިން

އިހަވަންދިއްޕޮޅުން އާގު ބޯޓަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަަށް ގޮވާލައި މެންބަރު ސަލީމް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

« 1