އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2023 : ދެވަނަ ބުރަކާ ދިމާލަށް، ކުރީގައި މުއިއްޒު!

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި, ވޯޓުލުން ފެށޭނީ މާދަމާ ހެނދުނު 8 ޖަހާއިރު

ބައްޕާފުޅުގެ ވެރިކަމުގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފާރިސް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެއްވެސް މީހަކު ގާނޫނާހިލާފަށް ބަންދުކޮށް އަދަބުދީފައެއް ނެތް: މުއިއްޒު

އުމަރު ނޫން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުން ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޔުމްނާގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް

ވަން ފޮޓޯ: މާލެ ތެރެއިން އެކި ކުލަތަކުގެ އެކި ވައުދު!

މުއިއްޒު ނޫން ކެންޑިޑޭޓުން ބޭނުންވަނީ ކޯލިޝަނަަކަށް ވަދެ، އަމިއްލަ ފައިދާތަކެއް ހޯދަން: ރައީސް

ރިޔާސީ ބަހުސް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެކެއްގައި

ފާރިސްގެ މެނިފެސްޓޯ: މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ތައުލީމީ ވަކި ފެންވަރެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ

ފާރިސަށް ތާއީދު ކުރަނީ ދަރިއަކަށްވީތީ އެއް ނޫން، ގާބިލް ފަރާތަކަށްވުމުން: މައުމޫން

2018ގައި ޖަލުގައި ތިބި ލީޑަރުން އިންތިހާބަށް އެ ނުކުންނަނީ މިނިވަންކަމާއެކު، މިހާރު ތަފާތަކީ އެއީ: ރައީސް

« 1