Close

އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން

އެމްޑީޕީ އެމްއާރްއެމް: ކޯލިޝަން ގާނޫނެއް ހެދުމަށާއި ރިޔާސީ ނިޒާމު ދެމެހެއްޓުމަށް އެމްއާރްއެމްއިން ހުށަހަޅައިފި

އެމްއާރްއެމުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނަމަ، ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި: ފާރިސް

1

ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރާނަން: ފާރިސް

ޖޭޕީގެ ރަނިންމޭޓުކަން ފާރިސްއަށް ދިނުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް: ގާސިމް

2

ގާސިމް، ފާރިސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޯލިޝަން ތަޖުރިބާއާއި އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫން، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

މައުމޫން، ރަނިލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

އަޅުގަނޑުގެ ކުދިން އެހެން ޕާޓީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: މައުމޫން

1

އެމްއާރްއެމަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޕާޓީއެއް: ފާރިސް

ގައުމުގެ ހެވާއި ލާބައަށްޓަކައި އެމްއާރުއެމުން ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ: ފާރިސް

އެމްއާރުއެމްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ޝަޒައިލް އިންތިހާބުކޮށްފި

އެމްއާރުއެމްގެ ރައީސް ކަމަށް ފާރިސް، ނައިބަކަށް ތިން ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވަނީ

« 1