ޓުވިޓާ

"މޯލްޑިވްސް ވިތު ފަލަސްތީން" ގްރޫޕް ފޭސްބުކުން ނެރެލައިފި

އަލީ ރަމީޒުގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

1

ޝިންޖިއާންއާ ގުޅޭ ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ޓްރަމްޕްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް ސަސްޕެންޑްކޮށް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ބޭންކޮށްފި

ޓްރަމްޕްގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ދާއިމީކޮށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ފޭސްބުކް އަދި ޓުވިޓާއިން ޓްރަމްޕްގެ އެކައުންޓްގައި ތަޅު އަޅުވައިފި

އެލެކްސް އަހުމަދު: ކިތައް ފަހަރު ބުނެފިން! މީ ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދު!

މީސްމީޑިއާގައި މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުން: ދިވެހީންގެ ކަށީގައި ހިފައިފި، އެކަމަކު އެއީ ކޫލްކަމެއް ނޫން!

2

ނައިޖީރިއާގެ "އިކޮރޮޑު ބޯއިސް"ގެ ވީޑިއޯ މަޝްހޫރު ވެ ހޮލީވުޑަށް

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވުމަކީ ގައުމީ ހިތާމައެއްކަމަށް ބުނުމުން ރައީސް ނަޝީދު ރީޓުވީޓް ކުރައްވައިފި

1

ޓުވީޓް ކުރުމަށްފަހު ވަކިބަޔަކަށް އެޓުވީޓަށް ރިޕްލައި ކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ

ޓުވީޓާ: ކޮވިޑަށް ފަހުވެސް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެފުުސަތު އޮންނާނެ

« 1