ނެޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން

ކޮވިޑުގެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އޮތީ ސަރުކާރާ އެކުގައި މަސަައްކަތް ކުރުމަށް

ވަން ފޮޓޯ: އެންބީއޭއެމް، މަޓާޓޯ އަދި ކޮކާކޯލާ ގުޅިގެން ހާލުގައިޖެހުނު މީހުނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން

500 މީހުނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދީ އެންބީއޭއެމް އަދި މަޓާޓޯއާ ގުޅިގެން ކޮކާކޯލާއިން ނަމޫނާދައްކައިފި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 500 މީހުންނަށް ކޮކާކޯލާ، ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އަދި މަޓާޓޯ ގުޅިގެން އެހީވުމަށް ނިންމައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ޓެކްސް ކޮންޓްރޯލާ، ޓުއަރިޒަމް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ސަފާރީތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތަކަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަދަލު ނުގެނައުމަށް އެންބީއޭއެމް އިން ގޮވާލައިފި

އެންގުމާ ދެކޮޅަށް ބޯޓުން ފައިބަން ގަދަ ހަދާ ކުރޫއިންނާއި އޯނަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންބީއޭއެމުން ގޮވާލައިފި

އެންބީއޭއެމް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ޑިޖިޓަލް މާކެޓިން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯގެ އިވެންޓް މެނޭޖަރަކަށް މީޑިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަމަޖައްސައިފި

މާފުށި ސަރަހައްދުން ސަފާރީތައް ނަގަން އެންގުމަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް، ކަންބޮޑުވޭ: އެމްބީއޭއެމް

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް: ފޭސަސް އޮފް ބޯޓިންގް ގެ ދެ އެވޯޑެއް އަދި އަހަރުގެ ޑޮކްޔާޑް އެވޯޑު އެމްޓީސީސީއަށް

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް: މިފަހަރުގެ އެވޯޑްސްގައި އެލިއާ އަށް ދެ އެވޯޑެއް

« 1