މިސްކިތް

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް ހަދަނީ، އެއްވަނަ ޑިޒައިނަށް ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ

ކުރެންދޫގައި މިސްކިތެއް އެޅުމަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު: އީދު ފާހަގަ ކުރުމާއި އީދު ނަމާދުކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: މިރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ތަރާވީހު ނަމާދު

ވަން ފޮޓޯ: ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަން ފެށުން

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ނަމާދުުކުރަން ފަށައިފި

ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ވަގުތީ މިސްކިތެއް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދާ ވަގުތީ ދެވަނަ މިސްކިތް ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވަނީ

ދިވެހި ތާރީޚު: ދީނާއި ހަޟާރަތަށް ކުޑަގިފިލިކުރަން ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

1

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ރޭ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގިއެއް ނުގޮވާ!

ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑުގައި މިސްކިތެއް އަޅަނީ

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް އިއްވަން އޮތް ދުވަހު އެސްޖޭއިން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

« 1 ...