އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް

އާރަށް ދޫކުރަން ޔާމީން އެންގެވިކަން އެނގޭކަށް ނެތް: ވަކީލުން

ފައިސާ ހަވާލުކުރެއްވި ދުވަސް ނަރީޝް ވިދާޅުނުވާތީ، ހާޒިރީން ހެކިބަސް ނަފީ ނުކުރެވޭނެ: ވަކީލުން

އަދީބާއި ޒިޔަތު ދިނީ އުފައްދާފައިވާ ހެކިބަހެއް ކަމަށް ބުނެ ޔާމީންގެ ވަކީލުން ފާޑު ކިޔައިފި

ޔާމީންގެ ދިފާއީ ހެކި ދޮގުކުރަން ހުށަހެޅި އާ ހެކިތައް ބަލައިގެންފި

1

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މިއަދު 1:00 އަށް ފަސްކޮށްފި

އާރަށު މައްސަލައިގައި ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ފައިސާ ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޔާމީން އެހެރީ އަޑުގަދަކޮށް އެތައް މިތަނަށް ދުވެ ދުވެ: ނާޒިމް

ރޮޒޭ، އާޒިމަށް: ކަޅު ދަބަހަށް ފައިސާ އަޅައިގެން، ޖޫހަށް ހަދައިގެން ގެންދާގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކީމަ އޮޅޭނެ!

2

ދިފާއީ ވަކީލުން އެދިގެން ނިހާންގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް: ރިޔާޒްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުނި އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކުރިން ބުނި ވާހަކަ ކެންސަލް، އަޅުގަނޑު ކުށެއް ކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ: ޔާމީން

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފަސް މައްސަލައެއްގައި ދައުވާކުރަން އޭސީސީއާއި ޕީޖީން މަޝްވަރާއަށް

« 1 ...