އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް

ދިފާއުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ރައީސް ޔާމީނަށް ވަނީ ދެވިފައި: ފަނޑިޔާރު މަހާޒް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ހަމަހަމަކަން ނުލިބޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ތާއީދު

ޗެޓުލޮގާ ގުޅޭގޮތުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ޖަވާބުދެއްވޭނީ ރަސްމީގަޑީގައި ކަމަށް!

ޒިޔަތު ހަވާލުވެ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ނުލިބިވާ ފައިސާތަކެއް ދައްކަން ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްފި

ދައުވާ އުފުލީ ޒާތީވެގެން، އިސްތިއުފާ ނުދޭނަން: މަހްލޫފް

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރިޒާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނަތް ތަހުގީގުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު އޭސީސީއަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ނިހާނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަން ދައުވާ: ދިފާއުވާން ބޭނުންވަނީ އަދީބުގެ ބަޔާން

3.9 މިލިއަން އިތުރުކޮށްދިނަސް ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް އަންނަ އަހަރަށް ނިމޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ: އޭސީސީ

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަނީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ނިންމަން 8 މަސް ނަގާ، އަވަސް ކުރަން އިތުރު 4 މިލިއަން ބޭނުން: އޭސީސީ

« 1 ...