Close

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް

ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ އަބުރު ނަގާލުމަށް: ޔާމީން

ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ޔާމީނަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ ހެކި ބަލައިނުގަތް މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

53 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ ހެކި ބަލައިނުގަތުން: ހައިކޯޓުގައި ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ

53 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޔާމީންގެ މައްޗަށް އެންގި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ

ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: ހެކިންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔަތު ބަލައިގަތަސް، ޗެލެންޖުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: ސަންގެ ދެ ކުންފުނިން ސިއްރުކުރަން އެދުނު ހެކިތައް ދައުލަތަށް ދިނުމަކީ ގޯހެއް: ޝާހު

ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން ދަށު ކޯޓުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ދައްކަން އެންގި 53 މިލިޔަންގެ ތެރޭގައި ސައްހަކޮށް ހަލާލުކޮށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާވެސް ހިމެނޭ: ޔާމީން

ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: ހެކި ބަލައިނުގަތް މައްސަލާގައި ހުށަހެޅީ އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ގިރާކުރެވޭވަރުގެ ނުކުތާތަކެއް ނޫން

ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލަން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ، ދައުލަތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް

« 1 ...