އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ

ވިލިމާލެ ޑަބްލިޔުޑީސީ އިންތިހާބު: ދެ ކަރުދާހެއްގެ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ވޯޓު ފޮއްޓެއް ޗެކް ކުރަން ނިންމައިފި

ވިލިމާލެ ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: އެންމެ ވޯޓެއްގެ ތަފާތުން ޕީޕީއެމް ކުރީގައި

އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޝީޒާގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ ތިލަފަތް ހަމަކުރަން ޖެހިފައި މިވަނީ ޕީޕީއެމަށް: ރައީސް ޔާމީން

ޕީޕީއެމަކުން އަދި ވަތްކެއް ނުކުރޭ، ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ދަނީ އިންޒާރުދެމުން: ނަހުލާ

1

އިންތިހާބުތަކަށް އޮތް ހުރަހަކީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒާއި ވާދަވެރިންގެ ނުރަނގަޅު އެޖެންޑާތައް: ނާޒިމް

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޝީޒާގެ ކެމްޕޭނު ޖަހަގަ ހުޅުވައިފި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން: ނިޔާޒް

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީއަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަށް ބޮޑު މުސާރަ ދޭން އަންގައިފި

ޑަބްލިޔުޑީސީ މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް ދެގުނައަށް ބޮޑުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

1