ކުނީގެ މައްސަލަ

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފަށަނީ

ވެމްކޯ، ސިޓީ ކައުންސިލަށް: މާލެތެރެ ސާފުކުރުމަކީ ހީކުރާހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން، ނުވަންޏާ ހަވާލުކުރޭ!

ވެމްކޯއިން ކުރަނީ ޖެއްސުން، މަގުތަކުން ކުނި ނުނަގާ ބަހައްޓާ ނަމަ ކޯޓަށް ދާނަން: މޭޔަރު މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ޖަޕާނުން 83 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ކުނި އެތެރެ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން، ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނާނަން: މިނިސްޓްރީ

1

ކައުންސިލުން ކުނި ނަގާނީ މަގުތަކާއި ޕާކުތަކުން، ގެތަކުން ކުނި ނަގާނީ ވެމްކޯއިން

ރިސޯޓުތަކުން ކަނޑަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓާލަން އީޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައި، އާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށި ފުރަތަމަ ރަށަކަށް ކުޑަހުވަދޫ

1

އިލެކްޓުރޯނިކް ކުނި: މި އަހަރު އެކަނިވެސް 5 ބިލިއަން ފޯނުގެ ކުނި

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެވެންދެން ހިދުމަތް ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ހަދައިފަ: ފެނަކަ

ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ވޯލްޑް ކްލީން އަޕް ޑޭގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިންމަފުށީގައި

« 1