ކުނީގެ މައްސަލަ

މުއްދަތެއް އަންގަންދެން ވެމްކޯއިން ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ކުނި އުކައިދިނުން ހިލޭ

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ޗާލު ހުޅުމާލޭގެ ނުތާހިރު ފަޅި!

3

ދޯންޏެއްގައި ކަނޑަށް ކުނި އެޅީ ހުރާ ކައުންސިލުން، ބުނަނީ ދެންވެސް އެކަން ކުރެވެން އޮތީ އެގޮތަށް ކަމަށް!

2

ވޭސްޓް ޓު އެނާޖީ މަޝްރޫއުން ތިލަފުށީގައި 500 ޓަނުގެ ކުނިން 8.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފެއްދޭނެ: މިނިސްޓަރު

ކުނި މެނޭޖުކޮށް ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދަން 304 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްރޫއެއް ފަށަައިފި

ރިސޯޓުތަކުން މޫދަށް ކުނި އެޅުން މަނާކޮށްފި

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އެޅުމަށް ޑަސްބިންތަކެއް ބަހައްޓައިފި

މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުނި ނަގާނީ ރެޖިސްޓާކޮށްފައިވާ އެޕާޓްމެންޓްތަކުން: ވެމްކޯ

1

ހިޔާ ފުލެޓުގައި ކުނި ނެގޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތް! ފުލެޓުވެރީން ޖެހޭނީ އެންމެ ތިރިޔަށް ކުނި ބާލަން!

1

ހިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނަގަން އެއްބަސްވެފައެއް ނުވާނެ: ވެމްކޯ

ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭން ޖެހޭ 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަދި ނުލިބޭ: ވެމްކޯ

ވެމްކޯއިން ދެމުން އަންނަ ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަތަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަދަލުތަކެއް

« 1