ކުނީގެ މައްސަލަ

ހަ ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ދިހަ ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމަށް އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަށް

ވެމްކޯގެ ކޯލް ސެންޓަރާއި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ހިދުމަތަށް ބަދަލުތަކެއް

ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ތިލަފުށީ ފަޅަށް ކުނި އެޅި މައްސަލާގައި ވެމްކޯ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މެންދަމުގެ ފަސް! މާލެ ސިޓީ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ވެމްކޯ ހޭލައި

މާލޭގެ ގޭގެއިން މިރެއިން ފެށިގެން ކުނި ނެރެން ޖެހޭނީ ރޭގަނޑު

އުކާލާ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ރާއްޖޭގައި އުފައްދަނީ

ކުނި ކޮތަޅުތަކުގައި އުކައިލަން ނެރޭތަކެތި ހޮޓާތަކަށް! މިކަން ހުއްޓުވައިދެއްވާ!

2

ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ސެންޓަރުތަކުގެ ޑިޒައިންތައް ބަދަލުކޮށް ފަސޭހަކަމާ ދިމާއަށް

1

މޫދަށް ކުނި އެޅީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން: ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް

3

ނައްތައިލަން ޖެހޭ ތަކެތި މާލޭ ޓްރާންސްފާ ސްޓޭޝަނުން ނައްތައިލެވޭނެ އިންތިޒާމު ވެމްކޯއިން ހަމަޖައްސައިފި

މަދިރި އުފެދޭ ގޮތަށް ހުންނަ ސައިޓުތައް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އާންމު ކުރާނަން: މޭޔަރު ޝިފާ

« 1