ކުނީގެ މައްސަލަ

ކުނި އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ މާއްދާ ބަދަލުކޮށް، އެއީ މަނާކަމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ވެމްކޯގެ ކެޕްސް ލައިޓުގެ ހިދުމަތް މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭނެ

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް މަގުތައްމަތީގައި ކުނި ގިނަވާތީ އީޕީއޭއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ތިލަފުށްޓަށް ދުވާލަކު 1000 ޓަނުގެ ކުނި ގެންދޭ، މަދުނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ހައްލުކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ޝައުނާ

1

އުކާލާ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްކާތެރި ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކުރަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނި އެޅި ފަސް މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުނި އަންދައިގެން ކަރަންޓް އުފައްދާ ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މަގުތަކަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފަށަނީ

ވެމްކޯ، ސިޓީ ކައުންސިލަށް: މާލެތެރެ ސާފުކުރުމަކީ ހީކުރާހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން، ނުވަންޏާ ހަވާލުކުރޭ!

ވެމްކޯއިން ކުރަނީ ޖެއްސުން، މަގުތަކުން ކުނި ނުނަގާ ބަހައްޓާ ނަމަ ކޯޓަށް ދާނަން: މޭޔަރު މުއިއްޒު

ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ޖަޕާނުން 83 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ކުނި އެތެރެ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން، ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނާނަން: މިނިސްޓްރީ

1
« 1