ވ. ފުލިދޫ

އެކްސްކްލޫސިވް: ޖިނާހު ގަދަ ކަނޑު ތެރޭގައި، އަންހެނުން ވަކިވީ އަތްމައްޗަށް، ދަރިފުޅު ފެނުނު، އަތަކު ނުޖެހުނު

12

ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ޝިޕްމެންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

ފުލިދޫގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި އަނިޔާވި ކައްޕި އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި

ނުވަ ރަށަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ފުލިދޫން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ރަށް މޮނީޓަރިންއަށް

ވ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލު އިމާރާތްކުރުން އަވަސްކުރަން ގޮވާލި ގަރާރު ބޭރުކޮށްލައިފި

ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒްކޮށްފި

ފުލިދޫ ގިރަމުންދާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހުން ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ފުލިދޫ ގިރަމުންދާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގޮވާލައި ފަޒުލް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނެތް ތަނެއްގައި އެކަން ކުރަން ހުރި މީހަކީ އަޅުގަނޑު: މަޖިލިސް ރައީސް

« 1