އުތުރު ތިލަފަޅު

އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހަތް ދުވަސް ތެރޭ ހާމަކުރަން އަންގައިފި

އުތުރު ތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުމަކީ ސިއްރެއް ނޫން، ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އެދިފައި: މަޖިލިސް ރައީސް

2

އުތުރުތިލަފަޅާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕާޕާ ދެއްކި ވާހަކަތައް އެމްއެންޑީއެފުން ދޮގުކޮށްފި

މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ ގޮތަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައި ރައީސަށް "މާ" ސިޓީއެއް

ޔޫޓީއެފް އެގްރީމެންޓް މައްސަލަ ތެރެއަށް އެމްއެންޑީއެފް ވެއްދުމަކީ ސަރުކާރުން ހެދި ގޯހެއް: އާދަމް ޝަރީފް

ޔޫޓީއެފް އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިސްވެރިންގެ މައްސަލަ ނުބަލަން އޭސީސީން ނިންމައިފި

ސިފައިންނަށް އޮތް އިތުބާރު ނަގާލަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: އެމްއެންޑީއެފް

ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު މައުލޫމާތަށް ބުރަވެ ހަބަރު ފެތުރުމަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: އެމްއެމްސީ

"އަސްކަރިއްޔާ އަކީ ކުޅޭކުޅޭ ތަނަކަށް ނުހެއްދެވޭނެ، އަސްކަރިއްޔާ އަށް އޮތް އިތުބާރު ގެެއްލުވައެއްވެސް ނުލެވޭނެ"

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ސިފައިން އެއްބަހެއް ނުވާނެ: ޒަކަރިއްޔާ

އުތުރު ތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމުން މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް ބުރުލެއް އަރާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝަމާލް

އުތުރު ތިލަފަޅާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ދިފާއީ ބާރުން ގޮވާލައިފި

« 1