Close

ފަތުރުވެރިން

މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި 42,000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، 33 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް

ގައުމުތަކާ ދިމާއަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ކިޔައިގެން ނުވާނެ، ވާންޖެހޭނީ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ގައުމަކަށް: ޝާހިދު

2

2028 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށްދާއިރު، އަހަރަކަށް 3.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ: ރައީސް

މި އަހަރު ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން: ރައީސް

ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވުން: ޑިންގީ ދުއްވީ ލައިސެންސް ނެތް މީހަކު، ދިހަ ދުވަހުގެ ގޭބަންދެއް

2،000 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގެ ނުވަ ވަނައަށް ޗައިނާ

އެންމެ ބޮޑު ސާވިސްޗާޖެއް ދިން ގެސްޓްހައުސަކަށް ކާނި ހޮޓެލްސް، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 420 ޑޮލަރު

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑަށްފަހު ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައިސް މާލެއަށް ޓޫރިސްޓުން ފޭބުން

ކްރޫޒްލައިނާތައް އަންނަން ފަށައިފި، ސީޒަނުގައި އިތުރު 11 ބޯޓު އަންނަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ: ޓީމް

1

މިއަހަރު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.3 މިލިއަނުން މައްޗަށް، އެންމެ ކުރީގައި އިންޑިއާ

1

ނެއްލައިދޫން މައުސޫމަށް ތަފާތު މަރުހަބާއެއް، ގެންދިޔައީ ހިޔާލީ ރިސޯޓަކަށް!

« 1